Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Oddbjørn Sættem
 • Erik Rolfsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK105 Finansregnskap 1 (Høst 2019)

Om emnet

Emnet gir et første møte med bedriftsøkonomi som fagområde. Det starter med en innføring i de vanligste transaksjonstypene som økonomisk virksomhet involverer. Deretter forklares prinsippene for oppbygging av et regnskapssystem for å registrere transaksjoner. Neste trinn er å utarbeide rapporter som egner seg som beslutningsgrunnlag for sentrale brukere. En innføring i prinsipper for regnskapsrapportering står derfor sentralt. Her vektlegges bedriftens offisielle årsregnskap - finansregnskapet. Hovedformålet er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapslov og internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapslovens og revisors rolle for å skape tillit til regnskapsinformasjon bli forklart. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. For å belyse begrensninger i informasjonsverdien til det transaksjonsbaserte regnskapet vil også alternative modeller bli tatt opp, spesielt den verdibaserte modellen og IFRS-reglene.

Stikkord

1. Grunnleggende regnskapsforståelse

 • Finansregskapets delrapporter: kontantstrømoppstilling, resultatregnskap, balanse og noter
 • Regnskapsutfordringer i noen sentrale bransjer
 • Regnskapets målformulering, brukere og konflikter
 • Grunnleggende sammenhenger, prinsipper og regnskapsmodeller
 • Aksjeselskapet og vanlige forretningstransaksjoner
 • Regnskapsloven og internasjonal regulering (IFRS)
 • Bokføringsreglene og dobbelt bokholderi-prinsippet

2. Utdyping av regnskapsbasert måling og presentasjon

 • Langsiktige lån og rentekostnader
 • Aksjer og kursgevinster/tap
 • Varelager og innkjøpskostnader i handelsbedrifter
 • Varelager og tilvirkningskostnader i vanlige produksjonsbedrifte
 • Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving
 • Kundefordringer og tap

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK100 – Bedriftsøkonomi I 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:
- forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering
- forstå nødvendige sammenhenger i periodevis resultat- og formuesrapportering
- ha erkjent det vanskelige med periodevis regnskapsrapportering under usikkerhet
- mestre grunnleggende modeller for regnskapsrapportering under usikkerhet
- kjenne grunntrekkene i norsk og internasjonal regnskapsregulering
- kunne bistå bedrifter i å løse sentrale måleproblemer ved iverksettelse av norsk og internasjonal regnskapsregulering
- kunne utarbeide kontantstrømoppstilling, resultatregnskap og balanse
- kunne bokføre effekten av transaksjoner og hendelser
- kunne nyttiggjøre seg regnskapsinformasjon i kraft å være en kompetent, reflektert og kritisk bruker

Undervisnings- og læringsformer

2-3 timer forelesning per uke. Organisert oppgaveøving.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumoversikt Molde

Pensumoversikt Kristiansund

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:43