Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Knut Peder Heen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK300 Finansiell- og økonomisk styring (Høst 2019)

Om emnet

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):

 • Verdsettelse av aksjer og obligasjoner
 • Investeringsanalyse og verdsettelse av real investeringer
 • Risiko og avkastning
 • Porteføljeteori, kapitalverdimodellen, og kapitalens alternativkostnad
 • Finansiering, markedseffisiens-hypotesen, gjelds- og utbyttepolitikk
 • Verdsettelse av bedrifter
 • Verdsettelse av finansielle opsjoner og real opsjoner
 • Diverse tema som f.eks. kredittrisiko, risikostyring, fusjoner, restrukturering, eller eierstyring

Første tema er nåverdi og nettonåverdi. Her lærer man å verdsette oligasjoner, aksjer, og prosjekter ved å diskontere risikofri kontantstrømmer. Andre tema er risiko. Her lærer man om sammenhengen mellom risiko og avkastning, og hvordan risiko reduseres når man setter sammen en portefølje av investeringer. Porteføljeteorien leder opp til kapitalverdimodellen som ofte danner grunnlaget for å beregne kapitalens alternativkostnad. Tredje tema er finansiering. Det sentrale spørsmålet er om det finnes "billige" måter å finansiere en bedrift på. Markedseffisiens-hypotesen og Miller-Modigliani-teoremene danner grunnlaget for å besvare finansieringsspørsmålet. Vi avslutter temaet ved å se på hvordan finansieringen påvirker verdsettelsen av bedrifter. Fjerde tema er opsjoner. Her lærer man den binomiske opsjonsprisingsmodellen og hvordan man benytter Black-Scholes-formelen til å verdsette finansielle opsjoner. Deretter anvendes modellene på real opsjoner. Kurset avsluttes med diverse tema som kan variere fra år til år avhengig av studentenes interesse.

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):

 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv.
 • Aktivitetsbasert regnskap. Et alternativ til den tradisjonelle kostnadsanalysen

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Finansregnskap 1, BØK205 Økonomistyring og regnskap, MAT100 Matematikk og MAT110 Statistikk I eller tilsvarende.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK310 – Økonomistyring 7.5
BØK311 – Investering og finansiering 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):

Studenten skal etter fullført emne:

 • forstå hvorfor nåverdi-metoden benyttes til å verdsette investeringer

 • kunne utføre nåverdi-beregninger

 • forstå hvilken type risiko som gir risikopremie og hvorfor

 • kunne beregne porteføljeavkastning og porteføljerisiko

 • kunne benytte kapitalverdimodellen til å beregne avkastningskrav for ulike typer investeringer

 • forstå hvorfor det ikke er lett å finne gratis-lunsjer i finansmarkedene

 • være kjent med Modigliani-Miller teoremene og forstå hvordan innsikten anvendes ved beregning av avkastningskrav

 • kunne beregne og danne kontantstrømprognoser for å verdsette bedrifter

 • kunne verdsette bedrifter både med WACC-metoden, APV-metoden, og vite hvilken metode som er best egnet i hvert enkelt tilfelle

 • forstå hordan finansielle opsjoner kan benyttes til risikostyring

 • kunne gjøre enkle arbitrasje-arguement og forstå hvorfor put-call paritet må holde

 • kunne forstå den binomiske opsjonsprisingsmodellen og kunne benytte modellen (samt Black-Scholes-formelen) til å verdsette opsjoner.

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):

Studenten skal etter fullført emne gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak. Først gis en oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her viktig å drøfte ulike vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er også viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Det legges videre vekt på å fremme en helhetsforståelse der økonomistyringen settes inn i en større sammenheng. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer

Undervisnings- og læringsformer

6 timer forelesning per uke,  2 timer øving med øvingslærer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:43