Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Eddie Flatmo Rekdal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK610 Finansregnskap 3 (Høst 2019)

Om emnet

Emnet gir en fordypning i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor med vekt på å videreutvikle innsikten i grunnleggende prinsipper og måleproblemer i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet, herunder:

 • behandle (vurdere, verdsette, klassifisere og presentere) alle typer regnskapsposter (inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital). I dette inkluderes omarbeidelse av foreløpige regnskapsutkast og/eller foreta vurdering av flere alternative løsninger av et regnskapsproblem
 • diskusjon og løsning av teoretiske problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
 • presentasjon av deler av eller hele årsregnskap og årsberetning (herunder inngår noter, konsernregnskap og kontantstrøm)
 • anvendelse av de rettslige regnskapsbegrepene grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, og være oppdatert med hensyn til endringer i disse begrepene
 • valgmuligheter for små foretak

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

BØK400 Finansregnskap 2

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK640 – Finansregnskap 3 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet og god regnskapskikk med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
 • beherske regnskapsmessige problemstillinger relatert til foretaksintegrasjon; blant annet regnskapsføring av fusjoner og fisjoner og skatt i konsernforhold
 • beherske regnskapslovens krav til noteopplysninger og årsberetning, samt formelle prosedyrer for utarbeidelse av årsregnskap
 • ha en viss kunnskap om de mest sentrale forskjeller mellom norske (NRS) og internasjonale(IAS/IFRS) regnskapsregler

Undervisnings- og læringsformer

6 timer forelesning pr uke i tillegg til gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe).Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 6 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Revisors håndbok, IFRS på norsk, Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), rente- og annuitetstabeller, kalkulator.

Kommentar: 6 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Karakterkrav for å bli registrert revisor er av Finanstilsynet fastsatt til C eller bedre

Pensum

 

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:33:45