Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Johan Holmgren
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger (Høst 2019)

Om emnet

Det er et økende behov for kunnskap knyttet til å kunne velge ut gode prosjekter innenfor knappe offentlige budsjetter. Metoden er også egnet for prosjektanalyser innen næringslivet. Nytte-kostnadsanalyser er en mye brukt metode for å kunne beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjekter innenfor flere deler av samfunnslivet. Metoden har lange tradisjoner innenfor analyser av transportinfrastruktur (veger, jernbane, luft- og sjøtransport), men har i stigende grad blitt tatt i bruk i samfunnsøkonomiske analyser knyttet til eksempelvis miljø, helse, olje/gass og kultur. Kurset vil dekke grunnleggende teoretiske og metodisk/empiriske forhold, og flere case vil bli benyttet for å anskueliggjøre temaet. Alternative analyseteknikker, som multikriterieanalyse, vil også bli omtalt.

Av emner som vil bli dekket kan nevnes: Mål på konsument- og produsentoverskudd, diskontering, alternativkostbegrepet, imperfekte markeder, eksterne effekter, kollektive goder, avveining mellom effektivitet og fordeling, ikke-markedsomsatte goder samt kritikk av metoden.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon eller tilsvarende

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
TRA720 – Cost-Benefit Analysis with Applications in Transport Infrastructure 7.5
TRA700 – Transportation Infrastructure Assessment 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne redegjøre for det teoretiske fundamentet bak samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger
 • kunne benytte enkle analytiske modeller og regnemodeller for å kunne gjennomføre slike beregninger
 • ha innsikt i metodenes styrker og svakheter

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne

Pensum

 

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 03:22:52