Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM620 Etikk (Vår 2019)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • etisk metode
 • etiske teorier
 • etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
 • etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
 • etikk, demokrati og velferdstenkning
 • etikk og miljø

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier
 • oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og argumentasjon
 • forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning pr. uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatorisk innlevering av oppgave etter oppgitt tema (godkjent/ikke godkjent). Gruppe- eller individuelt arbeid.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:56