Fakta om emnet

Studiepoeng:
8
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Morten Walløe Tvedt
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR220 Rettskildelære (Vår 2019)

Om emnet

Kurset er en videreføring av faget juridisk metode. Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Kursets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt.

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Klikk her for pensumoversikt

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • Etter gjennomført emne skal studenten

  - redegjøre for sentrale relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper;

  - redegjøre for prinsippene for lovtolking, prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på "lovtomt" område

  - redegjøre for prinsippene for løsning av tilfeller av motstrid mellom rettsregler.

  - ha kunnskap og forståelse for den juridiske metodelærens verdimessige fundament og legitimeringsgrunnlag

Undervisnings- og læringsformer

Tre timer forelesning og seminarer i uken, herunder fem obligatoriske seminarer á to timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 5
 • Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Aktuell litteratur:

Erik Monsen: "Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk"

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 12:22:15