Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Tom Rye
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

TRA715 Transport og bymiljø (Vår 2019)

Om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan bytransport utøves, med vekt på de ulike transportslag og deres markeder.
Fordeling av transport på de ulike transportslag og en oversikt over rammevilkår samt virkemidler for hvordan denne fordelingen kan påvirkes, vil bli presentert. En enkel introduksjon til transportøkonomi vil bli gitt som bakgrunn for å forstå sammensetningen av transportmarkedet og effekten av relevante virkemidler for å påvirke ulike delmarkeder.
Emnet skal også introdusere sammenhengen mellom transportsystemer og arealbruk på et overordnet nivå, og det skal vise samspillet mellom transport og fysisk utforming på et mer detaljert nivå.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter å ha fullført dette kurset, så skal du ha fått kunnskaper om hvordan bytransporten utøves, herunder en kort gjennomgang av de ulike transportslag. Dernest skal du ha fått innsikt i rammevilkår og virkemidler for transport i byområder samt grunnleggende transportøkonomi. Dernest skal du ha fått innsikt i samspillet mellom transportsystemer og byutforming, der vi også gir deg en kort innføring i fysisk utforming.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet et bygget opp over forelesninger, selvstudier, en oppgave og diskusjoner. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Kurset går over to samlinger, 2 + 3 dager.
Samlingssted: Molde

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1 oppgave som arbeidskrav (godkjent/ikke godkjent), gjøres hovedsakelig mellom samlingene.

Eksamen

Vurderingsform: Hjemmeksamen

Andel: 100%

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 17:23:09