Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Bjørn Erik Michelsen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM100 Organisasjon I (Høst 2020)

Om emnet

Vi lever i en gjennomorganisert verden.  Å kunne beskrive og forstå organisasjoner er grunnleggende for å forstå hvordan beslutninger fattes og hvordan vi blir påvirket av og kan påvirke gjennom ulike organisasjonsformer.

ADM100 er et innføringsemne som omhandler organisasjoners formelle og uformelle trekk, omgivelsenes rolle, samt den indre organisasjonsatferden og prosessene. En forståelse av menneskene i organisasjonen står sentralt, med særlig vekt på hvordan psykologiske temaer som emosjoner, persepsjon og motivasjon har betydning for samarbeid, arbeidsmiljø og kommunikasjon.

Emnet tar opp temaer og problemstillinger som gjelder for moderne organisasjoners virkemåte og oppbygging.  Gjennom en helhetlig tilnærming legges det vekt på å vise samspillet mellom faktorer på personal-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF210 – Organisasjonsteori og offentlig politikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap:

- ha grunnleggende kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske og organisasjonsteoretiske temaer

- ha kjennskap til organisasjonsteoriens egenart

Ferdigheter:

- kunne beskrive begrepene formell og uformell organisasjon og beskrive formålet med organisering

- kunne forstå hvordan emosjoner, persepsjon, motivasjon kommunikasjon har betydning for organisasjoner og mellommenneskelige forhold.

- kunne beskrive hvilke ulike typer strukturer som er vanlige i arbeidslivet i dag samt identifisere hvilke effekter disse kan ha på interne og eksterne forhold

- kunne forklare begrepene mål, strategi, produksjonssystem, makt, konflikt og kommunikasjon og kunne anvende begrepene i beskrivelser av konkrete organisasjoner

- kunne forklare begrepet organisasjonskultur og beskrive hvilke elementer som regnes som deler av organisasjonskulturen

- kunne forklare begrepet omgivelser og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av omgivelsene

- kunne forklare hvordan ny informasjonsteknologi medfører nye muligheter og utfordringer for organisasjonen og personalet

Generell kompetanse

- kunne kommunisere om faglige problemstillinger som gjelder organisering og mellommenneskelige relasjoner i organisasjoner

- ha utviklet kritiske holdninger til organisasjonsproblematikk

- ha en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom faktorer på personal-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning/oppgaveløsing/diskusjoner samt gruppearbeid knyttet til arbeidskrav

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskravet skal løses gruppevis.Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:01