Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap (Høst 2020)

Om emnet

Emnet omhandler følgende tema:

 • teorier, begrep og modeller i studiet av offentlig politikk
 • historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945
 • offentlige institusjoner på ulike styringsnivå (det nasjonale, det regionale og det lokale nivå), samt forholdet mellom nivåene.

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha oversikt over noen sentrale teorier, begrep og modeller i studiet av politikk og administrasjon
 • kunne beskrive oppbygningen av sentrale offentlige institusjoner på ulike styringsnivå, samt forholdet mellom nivåene
 • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemsstillinger

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr.uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:01