Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IDR207 Managing Sport for Development (Høst 2020)

Om emnet

Dette emnet gir en innføring i hvordan idrettens ulike organisasjoner jobber med temaet samfunnsansvar.

I emnet brukes begrepene 'idrett og utvikling' og 'idrettsutvikling', eller som vi på engelsk kaller 'Sport for Development' og 'Sport Development'. Enkelt forklart handler 'Idrett og utvikling' om å bruke idretten til å adressere sosiale utfordringer nasjonalt og internasjonalt, mens 'idrettsutvikling' handler om å få flere mennesker involvert i idretten.

Studentene får både teoretisk og praktisk innsikt om idrettens samfunnsansvar og forståelse for hvordan en kan jobbe med samfunnsansvar i og utenfor idretten i fremtiden. 

Emnet er strukturert i fem moduler: 

Modul 1: Introduksjon - hva er idrettens samfunnsansvar?

Modul 2: Den nasjonale konteksten - hvordan og hvorfor jobber norske idrettsorganisasjoner med samfunnsansvar?

Modul 3: Den internasjonale konteksten - hvordan og hvorfor jobber internasjonale idrettsorganisasjoner med samfunnsansvar?

Modul 4: Å omsette teori til praksis - studentene blir utfordret på hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer et idrett og utviklingsprosjekt ved bruk av 'idrett og utviklings' -prinsipper.

Modul 5: Evaluering av idrettens samfunnsansvar - hvordan og hvorfor? 

Emnet inngår i løpene forskning og arbeid i team. Beskrivelse av de ulike løpene på bachelor i sport management finnes i programbeskrivelsen

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at studentene har grunnleggende kunnskap om idrettens organisering og ledelse (for eksempel ADM100 Organisasjon 1 eller IDR100 Idrettens organisering og ledelse 1)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for sentrale prinsipper og begreper i idrett og utviklingslitteraturen
 • Forstå hvordan og hvorfor idrettens ulike organisasjoner arbeider med samfunnsansvar
 • Forstå offentlig politikk og prioriteringer på idretts- og utviklingsfeltet
 • Identifisere interorganisasjonelle relasjoner i idretts- og utviklingssektoren
 • Gjøre rede for hvordan idretten kan bidra til inkludering av ulike målgrupper i det norske samfunnet

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et idretts- og utviklingsprosjekt
 • Kritisk vurdere ulike idretts- og utviklingsprosjekter
 • Diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til idrettens samfunnsansvar

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Bruke sentrale prinsipper fra idrett og utviklingsforskning i arbeidet med samfunnsansvar i norske idrettsklubber og organisasjoner
 • Jobbe med praktisk gjennomføring av idretts- og utvekslingsprosjekter i team

Undervisnings- og læringsformer

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer forelesning pr. uke med fokus på studentaktiv læring individuelt og i grupper. Det blir også lagt opp til gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

Modul fire krever fullt oppmøte, som betyr at forelesninger og prosjektarbeid knyttet til modulen er obligatorisk.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:
 • Obligatorisk arbeidskrav: Prosjekt
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 2 Uker

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 08:21:07