Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR536 Rettslære (Vår 2020)

Om emnet

Emnet inneholder en introduksjon til juridisk metode og utvalgte privatrettslige emner og problemstillinger. I tillegg skal studentene ha noe kunnskap om økonomisk kriminalitet.  Emnet inneholder også en innføring i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR530 – Rettslære 7.5
JUR535 – Rettslære 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne identifisere rettslige problemstillinger av betydning for utøvelse av privat og offentlig virksomhet
 • kunne anvende juridisk metode ved løsning av rettslige problemstillinger
 • ha kunnskap om kontrakters betydning og funksjon, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet
 • ha kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd 
 • ha kunnskap om sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
 • ha kunnskap om stiftelse, sikring av pengekrav (herunder panterett) samt opphør av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og deler av reglene om økonomisk kriminalitet

 

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesninger og oppgaver pr uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Kommentar:Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 10:23:33