Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Tom Rye
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

TRA715 Transport og bymiljø (Vår 2020)

Om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan bytransport utøves, med vekt på de ulike transportformer og deres markeder. Innen bytransport har vi ulike former for kollektivtransport (bane, buss), individuell motorisert transport (egen bil, taxi), samt gang og sykkel.  

Fordeling av transport på de ulike transportformer og en oversikt over rammevilkår samt virkemidler for hvordan denne fordelingen kan påvirkes, vil bli presentert. To eksempler er bruk av prismekanismen, samt parkering. En enkel introduksjon til transportøkonomi vil bli gitt som bakgrunn for å forstå sammensetningen av transportmarkedet og effekten av relevante virkemidler for å påvirke ulike delmarkeder.

Emnet skal også introdusere sammenhengen mellom transportsystemer og arealbruk på et overordnet nivå, og det skal vise samspillet mellom transport og fysisk utforming på et noe mer detaljert nivå.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter å ha fullført dette kurset, så skal du ha fått kunnskaper om hvordan bytransporten utøves, herunder en kort gjennomgang av de ulike transportslag. Dernest skal du ha fått innsikt i rammevilkår og virkemidler for transport i byområder. Etter dette emnet skal du også kunne litt transportøkonomi som grunnlag for en del av de andre elementene som vi gjennomgår. Dernest skal du ha fått innsikt i samspillet mellom transportsystemer og byutforming, der vi også har gitt deg en kort innføring i fysisk utforming.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet et bygget opp over forelesninger, selvstudier, en oppgave og diskusjoner. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Kurset går over to samlinger, 2 + 3 dager.
Samlingssted: Molde

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1 oppgave som arbeidskrav (godkjent/ikke godkjent), gjøres hovedsakelig mellom samlingene.

Eksamen

Vurderingsform: Hjemmeksamen

Andel: 100%

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Hjemmeeksamen (A-F)

Pensum

Pensum 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. nov. 2019 12:32:47