Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Heidi Hogset
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (Vår 2021)

Om emnet

I prinsippene for eierstyring (corporate governance) av aksjeselskaper er et helt sentralt prinsipp at styret representerer aksjonærene, og at selskapets daglige ledelse er ansvarlig ovenfor styret. Dette betyr at den daglige ledelsen må handle i aksjonærenes beste interesse (fiduciary duty) så lenge dette ikke kommer i konflikt med andre lover. Med aksjeselskapets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) menes det at selskapets daglige ledelse har et ansvar ovenfor samfunnet utover det som er nedfelt i samfunnets lover. I land hvor lovene ikke reflekterer samfunnets ønsker (f.eks. diktatur) er dette et viktig spørsmål. Globaliseringenstrenden de siste 30 årene gjør at flere og flere norske selskaper kommer i kontakt med denne typen samfunn. Pensumboka presenterer denne trenden og dens forskjellige tolkninger. Videre presenteres de forskjellige formene for CSR i praksis, som omfatter:

 • styringsformer
 • forretningsetikk
 • SRI/ ESG-investering
 • kommunikasjon
 • rapportering
 • forholdet til ansatte og HR
 • verdikjedeledelse
 • klimastrategi
 • innovasjon
 • ledelse
 • offentlig politikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, eller tilsvarende.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • kjennskap til CSR som fenomen i nærings- og samfunnsliv
 • kjennskap til den nordiske formen for CSR
 • bakgrunn for å delta i samfunnsdebatten omkring CSR, demokrati og verdiskaping

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig lesing og gjennomgang/ diskusjon i en lesegruppe. For hvert kapittel skal studenten skrive et refleksjonsnotat, som inngår i vurderingsgrunnlaget (mappevurdering).

Eksamen

 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 13:22:22