Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Tom Rye
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

TRA715 Transport and Urban Development (Vår 2021)

Om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan bytransport utøves, med vekt på de ulike transportformer og deres markeder. Innen bytransport har vi ulike former for kollektivtransport (bane, buss), individuell motorisert transport (egen bil, taxi), samt gang og sykkel.  

Fordeling av transport på de ulike transportformer og en oversikt over rammevilkår samt virkemidler for hvordan denne fordelingen kan påvirkes, vil bli presentert. To eksempler er bruk av prismekanismen, samt parkering. En enkel introduksjon til transportøkonomi vil bli gitt som bakgrunn for å forstå sammensetningen av transportmarkedet og effekten av relevante virkemidler for å påvirke ulike delmarkeder.

Emnet skal også introdusere sammenhengen mellom transportsystemer og arealbruk på et overordnet nivå, og det skal vise samspillet mellom transport og fysisk utforming på et noe mer detaljert nivå.

The course content will also cover the factors that affect the successful implementation of sustainable transport policies and consider examples where implementation has been successful, and how this has been achieved.  Examples from Norway and other Norwegian countries will be used.

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter å ha fullført dette kurset, så skal du ha fått kunnskaper om hvordan bytransporten utøves, herunder en kort gjennomgang av de ulike transportslag. Dernest skal du ha fått innsikt i rammevilkår og virkemidler for transport i byområder. Etter dette emnet skal du også kunne litt transportøkonomi som grunnlag for en del av de andre elementene som vi gjennomgår. Dernest skal du ha fått innsikt i samspillet mellom transportsystemer og byutforming, der vi også har gitt deg en kort innføring i fysisk utforming.  ​Finally you will develop an understanding of how transport policy is governed and implemented and the challenges of both governance and implementation, and how successful cities and countries have dealt with these challenges.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset går over to samlinger, 2 + 3 dager. Samlingssteder vil bli fastsatt senere. Det kan bli Molde, Trondheim eller Oslo.

1-2 oppgave som arbeidskrav (må være bestått for å kunne gå opp til eksamen), gjøres hovedsakelig mellom samlingene.

Obligatorisk fremmøte

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1-2
 • Påkrevde arbeidskrav: 1-2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 8 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Hjemmeeksamen (A-F)

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. juli 2021 21:21:43