Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Bjørn Erik Michelsen
 • Tonje Hungnes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi (Høst 2022)

Om emnet

Vi lever i en gjennomorganisert verden.  Å kunne beskrive og forstå organisasjoner er grunnleggende for å forstå hvordan beslutninger fattes og hvordan vi blir påvirket av og kan påvirke gjennom ulike organisasjonsformer.

ADM100 er et innføringsemne som omhandler organisasjoners formelle og uformelle trekk, omgivelsenes rolle, samt den indre organisasjonsatferden og prosessene. En forståelse av menneskene i organisasjonen står sentralt, med særlig vekt på hvordan psykologiske temaer som emosjoner, persepsjon og motivasjon har betydning for samarbeid, arbeidsmiljø og kommunikasjon.

Emnet tar opp temaer og problemstillinger som gjelder for moderne organisasjoners virkemåte og oppbygging.  Gjennom en helhetlig tilnærming legges det vekt på å vise samspillet mellom faktorer på personal-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF210 – Organisasjonsteori og offentlig politikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap:

- ha grunnleggende kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske og organisasjonsteoretiske temaer

- ha kjennskap til organisasjonsteoriens egenart

Ferdigheter:

- kunne beskrive begrepene formell og uformell organisasjon og beskrive formålet med organisering

- kunne forstå hvordan emosjoner, persepsjon, motivasjon kommunikasjon har betydning for organisasjoner og mellommenneskelige forhold.

- kunne beskrive hvilke ulike typer strukturer som er vanlige i arbeidslivet i dag samt identifisere hvilke effekter disse kan ha på interne og eksterne forhold

- kunne forstå betydningen av motivasjon og ulike typer belønninger for organisasjoner og mellommenneskelige forhold.   

- kunne forklare begrepene mål, strategi, produksjonssystem, makt, konflikt og kommunikasjon og kunne anvende begrepene i beskrivelser av konkrete organisasjoner

- kunne forklare begrepet organisasjonskultur og beskrive hvilke elementer som regnes som deler av organisasjonskulturen

- kunne forklare begrepet omgivelser og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av omgivelsene

- kunne forklare hvordan ny informasjonsteknologi medfører nye muligheter og utfordringer for organisasjonen og personalet

Generell kompetanse

- kunne kommunisere om faglige problemstillinger som gjelder organisering og mellommenneskelige relasjoner i organisasjoner

- ha utviklet kritiske holdninger til organisasjonsproblematikk

- ha en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom faktorer på personal-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning/oppgaveløsing/diskusjoner samt gruppearbeid knyttet til arbeidskrav

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Dette emnet har 1 obligatorisk arbeiskrav.

 •  Obligatorisk arbeidskrav: Innovasjonscamp

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: 1

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Deltakelse på 2-dagers innovasjonscamp, med innlevering av forretningsplan i gruppe. Studenter som ikke deltar, vil ikke få arbeidskravet godkjent og kan ikke gå opp til eksamen. Studenter med gyldig fravær, kan kontakte faglærer for alternativt arbeidskrav. Studenter som har fått registrert deltakelse på Innovasjonscamp tidligere (de to siste årene), trenger ikke ta det på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:13