Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Arve Hjelseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM910 Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori (Høst 2022)

Om emnet

 • hovedretningene innen vitenskapsteori med spesielt henblikk på samfunnsvitenskap
 • klassiske og moderne teoretikere innen samfunnsvitenskapen
 • sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner og metodologiske valg 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunskaper

 • kjenne til de vitenskapsteoretiske hovedretningene
 • ha god kunnskap om klassiske og moderne forfatterskap innen samfunnsvitenskapen

Ferdigheter

 • ha evne til å reflektere over grunnleggende problemer og perspektiv i nyere samfunnsvitenskap på en moden måte
 • ha evne til å diskutere vitenskapsteoretiske retninger og hovedretninger i samfunnsvitenskapen på en kritisk måte
 • kunne diskutere sammenhengen mellom samfunnsvitenskapelige perspektiv og metodevalg

Generell kompetanse

 • oppøve evne til å arbeide reflektert og etisk forsarlig i forbindelse med utredningsarbeid i ulike sammenhenger
 • forholde seg kritisk reflekterende til narratvier og fortellellinger  i samtiden

Undervisnings- og læringsformer

Heldagssamlinger og timebaserte forelesninger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensum vil bi oppgitt ved semesterstart. 

Relevant litteratur: 

Aakvaag, Gunnar C. Moderne sosiologisk teori. Abstrakt forlag. 2008

Gilje, Nils og Harald Grimen: Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapens vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget. 1993 

Andersen; Heine og Lars Bo Kaspersen (red.) Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzel 2007

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 02:22:12