Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lise Lillebrygfjeld Halse
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

ADM805 Grønn vekst – Strategier og ideologier (Vår 2022)

Om emnet

I kurset undersøker vi spennet mellom bærekraft og markedsøkonomi.

Kurset tar utgangspunkt i en forståelse av vekst som henger sammen med akselerasjon av økonomisk aktivitet som vi kan observere siden industrialiseringen. Kursets premiss er at dette i økende grad har lagt et press på jordens økosystemer, med risiko for fremtidige systemiske sammenbrudd og politisk, økonomisk og sosialt kaotiske tilstander både lokalt og globalt.

Med dette utgangspunkt behandler vi noen av de helt grunnleggende elementer i økonomisk vekst, som for eksempel konkurranse, effektivitet og standardisering, og undersøker om disse kan fungere i en mer økologisk og samfunnsmessig bærekraftig retning.

Videre ser vi nærmere på ulike begreper og teorier som er relevante for bedrifter som vil jobbe med grønn omstilling og diskuterer hvordan disse kan bidra til å skape den transformasjonen som verden trenger.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Kandidaten har kjennskap til og forståelse av sentrale redskaper, ideer og modeller innenfor næringslivets grønne omstilling som «triple bottom line» (TBL), bærekraftige verdikjeder, sirkulær økonomi, grønne forretningsmodeller
 • Kandidaten forstår og kan anvende teoretiske fremstillinger av ulike modeller innenfor bærekraftslitteraturen.
 • Kandidaten kan analysere caser med bruk av teori og kan vurdere sammenhengen mellom de konkrete bærekraftspraksiser i casene og diskusjonene i bærekraftslitteraturen.
 • Kandidaten kan se sammenhenger på tvers av litteraturen.
 • Kandidaten kan vurdere teorier og bærekraftspraksiser i et kritisk lys.
 • Kandidaten kan kritisere og reflektere over paradokser i grønn vekst ideene på en saklig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan betrakte og diskutere vekst med utgangspunkt i ulike perspektiver

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er hovedsakelig samlingsbasert og er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og selvstendig arbeid. Forelesningene kan bestå av foredrag, casediskusjoner, studentpresentasjoner etc. for å fremme refleksjon og kritisk tenking i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene. 

I dette kurset blandes fysiske og digitale former for undervisning. Kurset avholdes januar til og med april med samlinger (fysisk/digital) fordelt jevnt over semestret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Gruppearbeid (2 personer): Skriftlig arbeide (essay) med muntlig presentasjon må vurderes til bestått.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 12:22:36