Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Arezoo Soltani
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK200 Mikroøkonomi (Vår 2022)

Om emnet

Emnet omhandler følgende tema:

 • oversikt over mikroøkonomien
 • markedslikevekt i ett perfekt marked
 • konsumentenes tilpasning: fra konsumpreferanser og budsjett til etterspørselskurve
 • produsentenes tilpasning: fra produksjonsteknologi og faktorpriser til tilbudskurve
 • markedslikevekt i imperfekte markeder (imperfekt konkurranse, felles goder, og eksternaliteter)
 • markedseffisiens, dødvektstap, og offentlige reguleringer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematikk eller tilsvarende

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • bli fortrolig med bruken av abstrakte analytiske modeller som arbeidsredskap innenfor økonomifaget
 • beherske grunnleggende teori om markedets tilbud og etterspørsel
 • forstå hvordan prismekanismen fungerer (tilbud og etterspørsel)
 • forstå hvordan prismekanismen påvirkes av imperfeksjoner i markedet (imperfekt konkurranse, felles goder, eksternaliteter, og offentlige reguleringer)

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesninger og 2 øvingstimer per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Viggo Andreassen: Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier. (2.utg.)Cappelen Damm Akademisk
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen: Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger. (2.utg.) Cappelen Damm Akademisk

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 14:22:22