Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ola Krekvik Mowinckel
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM111 Politiske prosesser (Vår 2023)

Om emnet

 • inntaksprosesser og politiske aktører (den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia, aksjoner, samt supplerende innflytelseskanaler som brukerkanalen, lobbyisme og lignende)
 • uttaksprosesser (iverksetting av offentlig politikk, virkemidler og innhold i offentlig politikk, herunder velferdsstat)
 • tilbakeføringsprosesser og evaluering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha oversikt over inntaksprosesser og aktører i det norske politiske systemet
 • ha oversikt over uttaksprosesser, iverksetting, virkemidler og innhold i offentlig politikk
 • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning 3 timer pr. uke. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Individuell oppgave. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt:

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:30