Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Tonje Hungnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM205 Endringsledelse (Vår 2023)

Om emnet

ADM205 bygger på ADM100 og skal gi økt innsikt i samspillet mellom rammefaktorer og spørsmål knyttet til hvordan organisasjoner lærer, ledes og endres. Målet er å gi studentene innføring i sentrale ledelsesbegreper som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i både private og offentlige organisasjoner. Emnet vektlegger forståelse av komplekse beslutningssituasjoner der valg av endringsstrategier ses i sammenheng med organisasjonsmessige forhold, lederroller og medarbeidernes situasjon.

Til informasjon: Våren 2021 endret emnet navn til ADM205 Endringsledelse.
Tidligere år var navnet ADM205 Organisasjon 2.
Innholdet i ADM205 Endringsledelse og ADM205 Organisasjon 2 er 100% identisk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap:

- ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring

Ferdigheter:

- kunne se sammenhenger mellom organisasjonsformer og lederutfordringer

- kunne identifisere betingelser for læring og endring i organisasjoner

- kunne drøfte alternative endringsstrategier sett fra både et ledelses- og medarbeiderperspektiv

- kunne forklare motstand mot endring og drøfte personalets situasjon i endringsprosesser

Generell kompetanse

- ha utviklet en helhetlig forståelse av spørsmål om organisasjonsendring og omstilling, der samfunns-, ledelses- og medarbeiderhensyn ses i sammenheng

- kunne bidra til innovasjon og endringsarbeid i konkrete organisasjoner

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke inkludert gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Gruppeoppgave. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:30