Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Trine Elde Pedersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM515 Kunnskap og organisasjonslæring (Vår 2023)

Om emnet

Emnet skal gi innsikt i hvilke kunnskapsforståelser som dominerer i moderne organisasjoner, hvilken historisk utvikling disse bygger på, og hvilken rolle kunnskap og læring spiller i forskellige typer organisasjoner. Emnet skal gi innsikt i ulike teorier om kunnskap og læring med spesielt fokus på betydningen kunnskap og læring kan ha ved utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer, og hvordan organisasjonsformer og maktforhold kan ha betydning for vilkårene for kunnskap og læring

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM505 – Kunnskap og organisasjonslæring 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskaper:

 • har forståelse av teorier om kunnskap og læring, med spesielt fokus på utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer
 • har forståelse av hvordan endring i organisasjonsformer og maktforhold har betydning for ansattes arbeidsvilkår og vilkår for kunnskap og læring

Ferdigheter:

 • kan diskutere forskjellige kunnskaps- og læringsperspektiver opp mot hverandre, og forholde seg kritisk til teori og praksis
 • har et reflektert forhold til faktorer som påvirker kunnskapsdeling og læring
 • kan formidle kunnskaper fra emnet muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i egne konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning 3 timer per uke. Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Presentasjon: Gruppearbeid der det skal samarbeides om å forberede og holde en presentasjon. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:28