Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lisa Hansson
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM730 Fremtidens (smarte) byer (Vår 2023)

Om emnet

Hvordan ser visjonene for å nå bærekraftige, inkluderende og trygge byer i fremtiden ut? Emnet har som målsetning å undersøke mangesidige og konkurrerende krefter som påvirker konstruksjonen av fremtidens byer. Kursen utgår fra byers eksisterende system og relaterer det til visjoner om fremtiden. Studentene gis en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene bærekraft, byutvikling og smart city.

Emnet har en tverrfaglig tilnærming fra ulike samfunnsvitenskapelige perspektiv. Studentene blir introdusert til begrep som smarte byer, digitalisering, living lab og andre metoder som brukes når man arbeider med fremtidens byer. På kurset diskuteres også planlegging og tiltak, med utgangspunkt i de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for byplanleggingsprosesser gir. Sentralt i dette er også ulike metoder for medvirkning.

Kursen introduserer teori og eksemplifiserer med praktiske eksempel og tiltak som gjennomføres i ulike byer. Kursen benytter case både fra ulike land i verden.

Emnet vektlegger nysgjerrighet, kritisk tenkning og selvstendighet. Kurset har et opplegg som gir studentene fleksibilitet ut ifra egne interessen innom kursets tematikker. I prosjektarbeidet velger studentene selv case. Studenter i arbeid gis anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet kan også gi studenter på masterprogrammene en mulighet at nærme sig/prøve ut en tematikk for den kommende masteroppgaven.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Kurset passer studenter som går Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, Master i Økonomi og Administration,  og studenter som leser kurser innom vidareutdanning i bærekraftlig byutvikling. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter å ha fullført kurset ha følgende læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for nyere perspektiv på bærekraftig byutvikling og smart by-konteksten.

Ferdigheter

 • kan beskrive endringsprosesser koplet til by, teknologi og innovative løsninger.
 • kan ut ifra konkrete case diskutere og presentere kreative og visjonære ideer relatert til framtidens byer.
 • er i stand til å beherske faglig terminologi og uttrykksformer og kan kommunisere til relevante aktører og til allmennheten.

Generell kompetanse

 • kan bidra i plan- og beslutningsprosesser
 • opparbeide analytisk kompetanse over et bredt spekter at tematikker innom bærekraftig byutvikling

 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og selvstendig arbeid. Forelesningene kan bestå av foredrag, casediskusjoner, studentpresentasjoner etc. for å fremme refleksjon og kritisk tenking i klasserommet.

Kurset er tilpasset folk i arbeid og undervisningen er derfor samlingsbasert, 3 samlinger (2+1+2 dager/samling), og forelesningene kommer tas opp på video.

Kursen kan tas som en ren distansekurs då forelseningerne tas opp på video. Studentene som tar kurset som distansekurs ser på forelesningene på video, men mister den interaksjon som finns i klasserommet. Spørsmål fra studenter i klasserommet kommer ikke med på video. Diskusjoner, studentpresentasjoner og øvinger i klasserommet tas ikke opp på video, kun lærerens forelesning. Presentasjon av case (arbeidskrav) skjer via zoom.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Studentene presenterer mutligt det case som de arbeider med i sin essay.Vurdering: bestått/ikke bestått

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: 100 %%
 • Varighet: 1 semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:31