Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

ADM745 Makt, ledelse og retorikk (Vår 2023)

Om emnet

Kurset skal gi en inngående innføring i teorier og perspektiver på makt og hvordan disse perspektivene henger sammen med ledelse og retorikk. Begrepene makt, ledelse og retorikk er viktige i analyser av organisasjoner og politikk, og målet med kurset er at studenter vil få en dypere forståelse av relevant sosial and politisk teori og aktuelle case-studier.

 

Emnet tar opp følgende tema:

 • Ulike definisjoner av makt. Her diskuteres det klassiske skillet mellom de som styrer og de styrte, Foucaults poststrukturalistiske tilnærming til makt som handler om språk, teknologi og kunnskap, samt teorien om stiavhengighet i organisasjoner.
 • Historisk oversikt over hvordan politisk lederskap og makt har vært definert og legitimert i politisk tenkning, som hos politiske realister, i et ekspertvelde og ved kamp og motstand nedenfra.
 • Retorikk, talehandling og diskurs. Hvordan språk kan forståes som handlinger, og hvordan begreper kan være byggesteiner i konstruksjonen av ledelse, tilhørighet og eksklusjon i organisasjoner.
 • Case-studier av ledere i politikken og i organisasjoner.

 

Videre studier:
Kurset passer godt for studenter for studenter som ønsker å supplere kjernefagene i SOL-masteren med kunnskaper og analytiske ferdigheter i samfunnsvitenskapelig teori, særlig i forberedelsen av masteroppgaven. Det skal også kunne være et samfunnsvitenskapelig supplement for studenter i logistikkutdanning og vil kunne passe godt som supplement for studenter i sport management.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

SAF140 Politisk teori; ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi; ADM715 Essentials in organization and management; ADM910 Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten ha

 • inngående kjennskap til ulike typer definisjoner av makt og skal kunne anvende kunnskapen innenfor organisasjon- og samfunnsvitenskap.
 • tilegnet seg kunnskap om sentrale begreper og teorier i politisk tenkning som realisme, ekspertvelde og motstand nedenfra.
 • kunnskap om hvordan case-studier kan belyses og analyseres med ulike teorier og begreper
 • kjennskap til sammenheng mellom språk og makt, retorikk, talehandling og postrukturalistisk teori.
 • redegjøre for hvordan talehandling og begreper har betydning for representasjon, identifisering og forståelsen av folket.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • analysere ulike type ledere og identifisere relevant teori for å gjennomføre en empirisk undersøkelse
 • identifisere ulike typer makt, relevante prosesser og retoriske virkemidler
 • analysere et case og reflektere over oppgaven gjennom muntlig og skriftlig presentasjon
 • gi konstruktiv tilbakemelding på prosjektarbeid ved å anvende relevante begreper og teorier for problemløsning i et faglig fellesskap på kreative og nytenkende måter

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha utviklet

 • evne til å analysere og forholde seg kritisk til ulike typer makt og hvordan språk, diskurs og retorikk er en del av maktutøvelse i politikk og organisasjonsliv.
 • selvstendig forståelse for hvordan samfunnskonteksten og ulike maktregimer har betydning for individuell handling i et case.
 • anvende kunnskap gjennom individuell analyse og et prosjektsamarbeid om et case studie.
 • kombinasjon av kritisk analyse og ansvar for å utvikle et prosjekt i samarbeid med andre.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset består i tre deler. Del 1 består av forelesninger (3 timer x 2 ganger pr uke i fire uker i januar og februar). Del 2 går over tre uker og består av en prosjektoppgave som presenteres i seminarer i siste uken (3 timer x 2 ganger i februar). Del 3 består av forelesninger (3 timer x 1 gang pr uke i mars).  

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Prosjekt
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Studentene må gjennomføre en prosjektoppgave enten individuelt eller i gruppe, som skal presenteres muntlig i seminar i løpet av kursets del 2. Oppgaven må bestås for å gå opp til eksamen, men vil ikke telle til endelig karakter. Arbeidskrav er ikke gyldig frem i tid. Studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera
 • Andel: %
 • Varighet: 5 dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

NB: Endelig pensum vil utvikles frem mot kurset, men følgende litteraturliste vil være veiledende og danner et utgangspunkt for et pensum på maksimalt 750 sider.

Butler, Judith. 2020. Kjønn, Performativitet Og Sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm.

Clegg, Stewart; Courpasson, David; Phillips, Nelson (2006): Power and organizations. London: Sage (Foundations for organizational science).

Foucault, Michel. 2002. Forelesninger Om Regjering Og Styringskunst. Oversatt, introdusert og annotert av I. B. Neumann. Omnes et singularum 42. Oslo: Cappelen akademisk.

Foucault, Michel. Overvåkning og straff: Det moderne fengsels historie. Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1999.

Howarth, David R. 2000. Discourse. Buckingham: Open University Press.

Kjeldsen, Jens E. 2015. Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus.

Laclau, Ernesto. 2005. “Populism, Representation and Democracy”, i On Populist Reason. London: Verso.

Lukes, Steven. 2021. Power: A Radical View. Third edition. London: Red Globe Press.

Klemsdal, Lars. Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013.

Peters, B. Guy, Jon Pierre, and Desmond S. King. 2005. “The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism.” J of Pol 67 (04). https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2005.00360.x.

Toye, Richard. 2013. Rhetoric: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Weber, Max. 1990. Makt og byråkrati: Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. Oslo: Gyldendal.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 03:22:21