Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Oddbjørn Sættem
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK400 Finansregnskap 2 (Vår 2023)

Om emnet

Emnet tar for seg produksjonsprosessen bak det pliktige årsregnskapet og annen regnskapsforankret pliktig rapportering. Det forutsettes at studentene på forhånd har tatt et emne i brukerorientert finansregnskapsteori, slik at de har tilegnet seg en klar forståelse av formålet med regnskapet, grunnleggende sammenhenger, modeller, prinsipper, teoretiske utfordringer, måleproblemer og forsøkene på kvalitetssikring gjennom offentlig regulering og revisjon. Med brukerkunnskapene på plass er formålet med dette emne å behandle de praktiske utfordringene rundt det å utarbeide kvalitetssikret og beslutningsrelevant regnskapsinformasjon. Spesifikk emnebeskrivelse gis under.

1. Regnskapsorganisasjon

 • Formelle rammebetingelser
 • Bedriftens internkontroll - Behov, formål og ansvar
 • Komponentene i internkontrollen
 • Oppbygging av regnskapssystemet
 • Kvalitetskrav til regnskapet
 • Regnskapsrutinene
 • Regnskapsførerregelverket og etisk regelverk

2. Bokføring

 • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
 • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
 • Bokføring med et elektroniske regnskapsprogram
 • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene
 • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver

3. Årsavslutning
Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, skatteregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Postene under gjennomgås

 • Salg og kundefordringer
 • Kjøp, leverandørgjeld og varelager
 • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • Tilvirkningskostnader og egentilvirket varelager
 • Kontraktstilvirkning
 • Anleggsmidler og av-/nedskriving
 • Aksjer, utbytte og kursendringer
 • Lån, renter og avdrag
 • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
 • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskapsforståelse tilsvarende BØK105.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne :

 • kunne organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll
 • kjenne hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne bygge fornuftige kontoplaner og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner med kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk.
 • kunne regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting
 • kunne utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • kunne gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av ferdig regnskap
 • kunne foreta nødvendige beregninger for utfylling av skatteregnskapet (pliktige vedlegg til skattemeldingen)
 • ha kjennskap til regnskapsførerregelverket
 • ha god innsikt i brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • forstå det teoretiske grunnlaget for grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • kjenne internasjonal regnskapsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

4 timer forelesning per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Egen liste Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:29