Avdelingens arbeid med studiekvalitet

Studentenes evalueringer er en viktig del av høgskolens kvalitetssikringssystem. Studentevaluering av undervisning og utdanning skal bidra til å videreutvikle kvaliteten på undervisningen og studietilbudene. Høgskolen skal legge til rette for at studentene får gjennomføre evalueringer. Evalueringene skal sammen med andre undersøkelser og analyser av kvalitative data, danne grunnlag for vurdering av utdanningskvaliteten.

forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning heter det i kapittel 2:

§ 2-1. Krav til kvalitetssikringssystem

  1. Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.
  2. Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.
  3. NOKUT skal, i samråd med sektoren, gi forskrift om kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid. Kriteriene skal være i tråd med kravene i Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG, (europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning) så langt de passer.

I kapittel 4 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten står følgende:

  1. Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
  2. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
  3. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
  4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
  5. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
  6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

Evaluering av studieprogram og emner skal gjøres jevnlig etter fastsatte retningslinjer og rutiner. Det skal fremgå hvordan evalueringen skal følges opp og hvordan studentene skal få tilbakemelding. Den enkelte faglige tilsatte er forpliktet til å gjennomføre evalueringer etter høgskolens retningslinjer. Studentene skal være aktive i evalueringsprosessen fra utforming til oppfølging av resultat.

Alle sider ved virksomheten skal være gjenstand for evaluering etter en oppsatt plan. Det er avdelingene ved dekan som fastsetter plan for evaluering av emner og studier etter en syklus som sikrer at alle enheter blir evaluert. Alle studieprogram innenfor alle tre sykluser skal inngå i evalueringsarbeidet.

Resultatet av evalueringene skal legges fram og diskuteres i kvalitetsteam, og det skal utarbeides en rapport med forslag til tiltak som skal leveres dekan. Dekanen skal oppsummere avdelingens evalueringsarbeid i årsrapport om studiekvalitet.

Publisert 12. mai 2020 10:08 - Sist endret 11. juni 2020 13:20