Kvalitetsområder

Bestemmelser i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (studiekvalitetsforskriften) og Forskrift om tilsyn med studiekvaliteten (studietilsynsforskriften) sammen med forventninger i Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», krever at Høgskolen i Molde arbeider systematisk for å utvikle kvaliteten i utdanningen ytterligere. Som en del av kvalitetsarbeidet er det ønskelig at Høgskolens årlige kvalitetsrapport blir mer overordnet og gir en mer helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten ved Høgskolen i Molde.

Arbeidet med studiekvalitet på studieprogrammene er knyttet til målepunktene rammekvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet

Rammekvalitet

Områder som omfattes av rammekvalitet er inntakskvalitet, infrastruktur/fysisk læringsmiljø, studieadministrative verktøy og tjenester samt pedagogisk kompetanse og personalressurser.

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen rammekvalitet:

 • Søkertall, rekruttering
 • Undervisningslokaler, klasserom, møteplasser, lys og ventilasjon
 • Pedagogisk kompetanse

Programkvalitet

Områder som omfattes av programkvalitet er utvikling av undervisnings- og læringskvalitet og vurderingsformer som støtter studentenes læringsarbeid, læringsutbytte i studieprogrammene og bruk av digitale verktøy for å støtte læring i studieprogrammene.

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen programkvalitet:

 • Digital eksamen, digital undervisning og simulering
 • Studielederrollen
 • Tilbakemeldinger fra studentene
 • Læringsutbyttebeskrivelser
 • Emneevalueringer
 • Vurderingsordninger for sensur
 • Forskningsrelevans

Resultatkvalitet

Områder som omfattes av resultatkvalitet er frafall, gjennomføring, strykprosent, kandidatproduksjon samt samfunns- og arbeidslivsrelevans

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen resultatkvalitet:

 • Hvordan er gjennomføringsgraden og er utviklingen tilfredsstillende?
 • Andel som fullfører på normert tid?
 • Når i studieløpet skjer frafall? Årsaker til frafall? Tiltak mot frafall?
 • Utvikling i strykprosent?
 • Vurdering av relevansen for arbeidsliv og samfunnets kompetansebehov
 • Kobling til arbeidslivet

Avdelingene rapporterer årlig i årsrapport om studiekvalitet. Studieutvalget gjennomgår rapporten og foreslår tiltak for kommende studieårs arbeid med studiekvalitet, før den legges frem for styret til behandling.