Håndtering av studenter med rusproblematikk

Det forventes at studentene møter rusfrie til teori- og praksisstudiene ved høgskolen.

Det henvises til følgende lover:

Retningslinjer for håndtering av studenter som møter ruset

Teoristudier

Dersom en student møter ruset til undervisning skal foreleser be studenten om å forlate klasserommet. Foreleser skal umiddelbart, sammen med studenten, ta kontakt med studieleder, dekan eller studiesjef der studenten blir konfrontert med forholdet. Studenten vil deretter bli bedt om å forlate studiestedet.

Studieleder, dekan eller studiesjef skriver en hendelsesrapport sammen med foreleser, som sendes til studenten sammen med en innkalling til møte. Etter møtet skrives det et referat som undertegnes av deltakerne på møtet inkl. studenten. Dersom studenten ikke vil undertegne, skal dette påføres referatet.

For studenter som omfattes av skikkethetsvurdering vil referatet sendes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker til orientering. Dersom studenten nekter å møte til innkalt møte, vil hendelsesrapporten sendes til institusjonsansvarlige for skikkethetssaker.

Høgskolen vil vurdere saken i forhold til § 4-8 i universitets- og høgskoleloven.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler. Studenter som på grunn av sykdom inntar legemidler som faller inn under reglene for rusmidler, skal snarest informere studieleder/fagansvarlig om dette jfr. § 8 Helsepersonelloven.

Praksisstudier:

Dersom en student møter ruset til praksisstudier skal praksisveileder i samråd med overordnede, be studenten om å forlate praksisstedet. Praksisveileders overordnede skal umiddelbart ta kontakt med høgskolen (studieleder/ dekan/studiesjef) og informere om hendelsen. Praksisstedet skriver en hendelsesrapport, som sendes til høgskolen. Høgskolen oversender rapporten til studenten, sammen med en innkalling til møte. Etter møtet skrives det et referat som undertegnes av deltakerne på møte inkl. studenten. Dersom studenten ikke vil undertegne, skal dette påføres referat.

For studenter som omfattes av skikkethetsvurdering vil referatet sendes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker til orientering.

Høgskolen vil vurdere saken i forhold til § 4-8 i universitets- og høgskoleloven, og lov om helsepersonell og forskrift om skikkethetsvurdering.

Mistanke om rusmisbruk hos helsefagstudenter

Ved mistanke om rusmisbruk kan faglærer, medstudenter, praksisveileder eller andre sende tvilsmelding til høgskolen. Meldingen skal være begrunnet med hvilke konkrete forhold mistanken bygger på, og skal være underskrevet. Den som varsler vil så langt det er mulig holdes anonym i forhold til den det blir varslet om.

Ved mistanke om rusmisbruk innkaller høgskolen studenten til samtale der vedkommende konfronteres med hva mistanken baserer seg på. Etter møtet skrives det et referat som undertegnes av deltakerne på møte inkl. studenten. Dersom studenten ikke vil undertegne, skal dette påføres referat.

Referatet sendes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker til orientering.

Høgskolen vil vurdere saken i forhold til § 4-8 i universitets- og høgskoleloven, og lov om helsepersonell og forskrift om skikkethetsvurdering. Høgskolen kan kreve at studenten selv orienterer praksisstedet om forholdet, eventuelt at høgskolen vil orienterer praksisstedet direkte med hjemmel i forskrift om skikkethetsvurdering.

Ved begrunnet mistanke om rusmisbruk vil saken bli rapportert skriftlig til Statens autorisasjonskontor. Etter fullført utdanning overfører høgskolen navn på de studentene som skal ha autorisasjonsbevis, til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Høgskolen plikter å holde tilbake navn på studenter som ikke fyller vilkårene for autorisasjon i henhold til helsepersonelloven. Disse studentene må selv søke individuelt til autorisasjonskontoret. Autorisasjonskontoret avgjør videre saksbehandling.

Høgskolen har ikke mandat til å kreve at studentene skal dokumentere avholdenhet ved urin- eller blodprøver. Dette gjelder også i de tilfellene det er kjent at student har vært rusmisbruker.

Angående studenter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Helsepersonelloven § 8 med henvisning til § 3 er styrende og det betyr at studenter i LAR har etter helsepersonellovens § 8 plikt til å informere/orientere arbeidsgiver om at de er med i et slikt behandlingsopplegg. Arbeidsgiver i denne sammenheng vil bety studieleder og virksomhetsleder på praksisstedet. Arbeidsgiver kan da informere andre ansatte, men bare om det anses nødvendig. Det er ikke tanken at alle på en arbeidsplass skal informeres. Studenten velger selv om han/hun vil informere veileder eller andre ansatte.

Hvem kan kontaktes ved behov for hjelp?

Spørsmål knyttet til studieprogresjon/permisjon skal tas opp med studieleder for studiet. Studenten selv kan ta direkte kontakt med studentrådgiver for samtale om sin situasjon. Høgskolen kan også oppfordre studenten til å kontakte studentrådgiver, som kjenner til øvrig hjelpeapparat og kan bidra til kontaktetablering. Studentrådgiver har taushetsplikt.

 

Aktuell lover og forskrifter:

Lov om universiteter og høgskoler

Gjelder samtlige studenter 

§ 4-8 punkt 1

"En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv eller institusjonens klagenemnd, utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år"

§ 4-8 punkt 2

"En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd jf § 5-1, utestenges fra studiet i inntil tre år. Institusjonen skal informere Sosial- og helsedirektoratet om utestenging etter dette alternativ når det gjelder studenter som følger utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 første ledd".

§ 4-10 punkt 2. "Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket"

§ 4-10 punkt 3: "Styret selv eller institusjonens klagenemnd kan etter innstilling fra egen skikkethetsnemnd vedta at en student ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet".

 

Studenter ved sykepleie- og vernepleierutdanningen

a) Lov om helsepersonell (helsepersonelloven §3, §8 og §57)

Studentgrupper som regnes som helsepersonell i henhold til helsepersonelloven §3 punkt 3.  er studenter ved sykepleier- og vernepleierutdanningen. Studenter er definert som helsepersonell etter loven når de utfører handlinger som er nevnt i lovens § 3, uavhengig av i hvilken praksis de er i, og gjelder for studentene uansett hvilken praksis de er i, så lenge de er i en helsefaglig opplæring.

Helsepersonelloven § 8. Pliktmessig avhold

"Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

Helsepersonelloven § 57. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning

"Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen."

b) Forskrift om skikkethetsvurdering § 4

Kriterier for helse- og sosialfagutdanningene

d) Studenten misbruker eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

c) Søknad om autorisasjon.

I skriv fra autorisasjonskontoret heter det:

"Egnethet for yrkesutøvelse er et selvstendig vilkår for autorisasjon (se helsepersonelloven § 48 annet ledd bokstav d og § 53 annet ledd, jf § 57). Dersom utdanningsinstitusjonen ikke er sikker på om dette lovvilkåret er oppfylt skal eleven/studenten ikke påføres listen. Dersom utdanningsinstitusjonen etter eksamen ikke er sikker på om kandidaten er egnet for yrkesutøvelse skal autorisasjonsdokumentet ikke utleveres.

Brev fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell

"Egnethet for yrkesutøvelse er et selvstendig vilkår for autorisasjon (jf helsepersonelloven § 48 annet ledd, bokstav d og § 53 annet ledd, jf § 57). Dersom utdanningsinstitusjonen ikke er sikker på om dette lovvilkåret er oppfylt skal eleven/studenten ikke påføres listen.....Ved mulig misbruk av narkotika går opplysningsretten i legemiddelloven § 25 foran taushetsplikten etter forvaltningsloven (jf uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling 16.07.2002)."

 

Publisert 11. juni 2020 13:02 - Sist endret 11. juni 2020 14:25