Utfyllende retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling

Fellesgrad i samarbeid mellom Høgskulen i Volda (HVO) og Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM).

Vedtatt av Doktorgradsutvalget for helse- og sosialfag 10.12.2014.

§ 2 Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen i helse- og sosialfag er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på minimum 30 studiepoengs omfang.

§ 3 Ansvar for ph.d.-utdanningen

Styret ved HVO og styret ved HiM har i fellesskap det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen. Ph.d.-utdanningen forvaltes av Avdeling for helse- og sosialfag, HiM og Avdeling for samfunnsfag og historie, HVO.  Programmets doktorgradsutvalg har ansvar for opptak til og gjennomføring av studiet, og for godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser, og utarbeider utfyllende retningslinjer for programmet.

§ 4 Kvalitetssikring

Ph.d-utdanningen skal ha en felles modell for kvalitetssikring, og den er i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Molde. I tillegg skal doktorgradsutvalget skrive en årlig studiekvalitetsrapport. Denne rapporten skal inngå i den årlige rapporten om studiekvalitet som blir lagt frem for de respektive styrene ved HiM og HVO.

§ 5 Opptak

Opptakskrav er mastergrad innen helse- og sosialfag (120 stp) eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søker kan eventuelt pålegges å ta særskilte kurs som vilkår for opptak. Det kreves normalt et veiet karaktergjennomsnitt som er lik B eller bedre. Søkere med svakere karakterbakgrunn kan tas opp dersom det legges fram dokumentasjon som sannsynliggjør at kandidaten vil være egnet til en ph.d.-utdanning.

§ 5-1 Søknad om opptak

Søknaden om opptak skal inneholde:

Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
Kort beskrivelse av tema og innhold i avhandlingen
Framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen, inkludert opplæringsdelen
Finansieringsplan
Forslag til veileder(e)
Plan for eventuelt opphold ved annen institusjon i inn- eller utland
Plan for faglig formidling
Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.
Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som avhandlingen reiser, og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om arbeidet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komitéer eller andre myndigheter, eller fra private (informanter, pasienter, foreldre, etc.). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.

 Ph.d.-planen skal utarbeides i samråd med hovedveileder.

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema og problemstilling, fortrinnsvis relatert til relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for metode, praktisk gjennomføring og eventuelle forskningsetiske utfordringer.

Finansieringsplanen skal beskrives i søknaden. Det tas normalt ikke opp ph.d.-kandidater som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger (stipendiatstillinger, kvoteordningen o.l.).

§ 5-2 Behandling av søknaden

Søknad om opptak behandles av doktorgradsutvalget for helse- og sosialfag.

Rangering av søkere skjer ut fra kvaliteten på søknaden med vekt på prosjektbeskrivelsen, men det tas også hensyn til fagmiljøenes kompetanse og kapasitet til å gi veiledning. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden.

Ph.d.-kandidaten tas formelt sett opp ved begge institusjonene, men tilknyttes fortrinnsvis den høgskolen som finansierer stipendiatstillingen (dersom stillingen finansieres av HVO eller HiM) eller der hovedveileder er tilknyttet. Institusjonene har et felles ansvar for oppfølging av ph.d.-kandidatene.

§ 5-7 Avslutning før avtalt tid

Vedtak om tvungen avslutning fattes av avdelingen etter innstilling fra doktorgradsutvalget.

§ 6 Ph.d.-avtalen

Opptak til ph.d.-utdanning formaliseres ved en skriftlig avtale som underskrives av ph.d.-kandidat, veiledere og avdelingen ved institusjonen der kandidaten er tilknyttet.

§ 7 Veiledning

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen er aktiv forskning under veiledning. Veileder(ne)s totale tidsbruk til ph.d.-kandidater er stipulert til 240 timer for perioden (80 timer per år). I tillegg til kontakttiden mellom kandidat og veiledere inkluderer dette forberedelser, gjennomlesning, etterarbeid osv. Prosedyre for oppnevning og skifte av veiledere er beskrevet i forskriften § 7.

Det er et krav at ph.d.-kandidater deltar aktivt i veileders forskningsmiljø. Kandidaten må i opptakssøknaden redegjøre for planlagt deltakelse. Kandidaten skal delta i vitenskapelig publisering og presentasjoner i nasjonale/internasjonale møter.

§ 8-1 Opplæringsdel – Formål, innhold og omfang

Opplæringsdelens formål er å gi innsikt i teori og metoder som er nødvendige for å arbeide med avhandlingen, men skal også bidra til den generelle faglige skolering som er ønskelig for kandidatens seinere virke. Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd med veileder.  Endringer i godkjent opplæringsdel skal godkjennes av doktorgradsutvalget. Det anbefales å fullføre opplæringsdelen tidlig i studiet.

Studieplanen gir utfyllende informasjon om læringsutbytte og emner.

Opplæringsdelen for ph.d. i helse- og sosialfag er normert til 30 studiepoeng (stp).

Obligatoriske emner ved HVO/HiM:

- Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp)

- Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)

- Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp)

- Vitenskapsteori og etikk (5 stp)

Alle obligatoriske emner har vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.

Valgfrie emner ved HiM/HVO:

- Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)

- Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system- og livsverden (5 stp)

- Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (5 stp)

Andre valgfrie emner kan tilbys etter godkjenning i doktorgradsutvalget

Forskerkurs ved universitet eller høgskole:

Krediteres med det oppgitte antall studiepoeng. Det er krav om kursbevis og bekreftelse om gjennomført kurs fra hovedveileder.

Individuelt lesepensum:

Krediteres med maksimalt 5 stp. Søknad med anbefaling fra hovedveileder, pensumliste med oppgitt sideantall og foreslått dokumentasjonsform skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Presentasjon på konferanser:

Inntil to presentasjoner på internasjonale konferanser kan godkjennes med 3 stp hver.

§ 9 Rapportering

Det vil bli arrangert felles samlinger for alle ph.d.-kandidater og veiledere regelmessig hvert semester. Metodeforum har ansvar for gjennomføring av disse arrangementene. Det skal normalt være to samlinger i Metodeforum per år. Det er obligatorisk fremmøte på minst en av samlingene (unntatt for kandidater på utenlandsopphold). Samlingene legges vekselvis til høgskolene. Det kan arrangeres flere samlinger ved behov. 

Det skal avholdes obligatorisk midtveisevaluering.

Det skal årlig leveres en skriftlig rapport fra både ph.d.-kandidaten og hovedveileder om fremdrift i henhold til ph.d.-planen. Rapportene legges frem for doktorgradsutvalget.

§ 10-1 Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre vitenskapelig arbeider (artikler). Begge varianter skal ha samme krav til vitenskapelig kvalitet.

Dersom avhandlingen er en monografi skal den bestå av et sammendrag, introduksjon, formål/hensikt, metode, resultater, diskusjon, konklusjon og referanser. Omfanget vil normalt være mellom 200 og 300 sider.

Dersom avhandlingen er en samling av mindre arbeider skal den normalt bestå av tre-fire artikler, skrivet for tidsskrift med fagfellevurdering. Av disse skal to-tre være antatt eller publisert ved innlevering av avhandlingen. Antall artikler vil avhenge av størrelse og kvalitet og av hvor mye kandidaten har bidratt. Med mindre særskilte grunner tilsier det, bør minimum to av artiklene være skrevet for internasjonale tidsskrifter.

Kandidaten skal være førsteforfatter på minst to av artiklene. Kandidatens selvstendige bidrag må kunne identifiseres, og ved innlevering av avhandlingen skal det medfølge en erklæring som beskriver kandidatens bidrag, underskrevet av samtlige medforfattere. 

I tillegg til de enkelte delene skal det utarbeides en sammenstilling som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen og som inneholder en oppdatert og sammenstillende diskusjon. I sammenstillingen har kandidaten mulighet til å utdype, oppdatere, kritisere og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Sammenstillingen bør ha et omfang på 40-80 sider utenom referanseliste, og bør inneholde sammendrag, liste over artikler, introduksjon, formål/hensikt, metode, resultater, diskusjon, konklusjon og referanser.

Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å benytte et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til dette ved opptak. Avhandlingen bedømmes slik den er innlevert, men kandidaten har anledning til å søke om å få rette opp evt. formelle feil. Kandidaten må da levere en liste over feilene (errataliste) som ønskes opprettet.

§ 11 Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse

Ph.d.-kandidater har meldeplikt til den høgskolen kandidaten er tilknyttet. Det vises til avtalen om opptak til ph.d.-utdanning.

§ 13 Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt skal sendes til den høgskolen kandidaten er tilknyttet.

§ 14 Oppnevning av bedømmelseskomité

Medlemmer i bedømmelseskomitéen kan ikke ha hatt sampublisering med veileder(e) eller kandidat de siste 5 årene.

§ 15-2 Omarbeiding av innlevert avhandling

Avdelingen der kandidaten er tilknyttet behandler saker om omarbeiding av avhandlingen og fastsetter ny frist for oversendelse av komitéens endelige innstilling.

§ 15-3 Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomitéens innstilling skal sendes til avdelingen der kandidaten er tilknyttet.

§ 16 Avdelingens behandling av bedømmelseskomitéens innstilling

Avdelingen der kandidaten er tilknyttet behandler bedømmelseskomitéens innstilling.

§ 18-2  Offentliggjøring

Publisering av avhandlingen skal krediteres høgskolen der kandidaten er tilknyttet.

§ 19 Doktorgradsprøve

Prøveforelesning og disputas avholdes ved den institusjonen ph.d.-kandidaten er tilknyttet. Institusjonen fastsetter selv ledelsen av disputas.

§ 20 Godkjenning av doktorgradsprøve

Avdelingen der kandidaten er tilknyttet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøve på grunnlag av bedømmelseskomitéens innstilling.

§ 21 Kreering og vitnemål

På grunnlag av innstilling fra bedømmelseskomitéen om at prøveforelesning og disputas er godkjent, kreerer styret ved den høgskolen kandidaten er tilknyttet, kandidaten til Philosophiae Doctor.

Vitnemål, karakterutskrift og diploma supplement skal utstedes av begge høgskolene i fellesskap.

§ 23-1  Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag om godkjenning av elementer i opplæringsdelen

Klagen behandles av klagenemnda ved den institusjonen kandidater er (eller ville ha blitt) tilknyttet.

§ 24     Fellesgrader

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdene mellom partene.

Publisert 7. mai 2020 11:02 - Sist endret 4. nov. 2020 11:10