Høgskolestyret

Styret er det øverste organet ved høgskolen.  Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høg kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.  Alle beslutninger ved høyskolen som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret fastsetter virksomhetens interne organisering.

Styresaker og protokoller

Høgskolestyret 2019-2023

Styreleder

Fagpersonale

Prorektor og nestleder Jeanette Varpen Unhjem
Kjetil Haugen
Ragnhild Michaelsen
Vara: Lisa Hansson
Vara: Harald M. Hjelle

Studenter

Mads Kristiansen
Amalie Nordeide
Vara: Bemnet Meselu
Vara: Kristoffer H. Thorvaldsen

Tekn. adm. personale​

Merete Ludviksen
Vara: Øystein Nerland

Eksterne styremedlemmer

Berit Brendskag Lied
Haakon Bryhni
Pål Farstad
Hilde Aspås
1. vara: Gro Holst Volden
2. vara: Ali Rana
 

Styresekretær

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy
Publisert 14. juni 2018 10:26 - Sist endret 26. sep. 2019 08:25