Etiske retningslinjer

Høgskolens etiske retningslinjer har sitt utspring i mål og verdier ved Høgskolen i Molde, slik de kommer til uttrykk i sentrale dokumenter som bla. strategiplan og serviceerklæring.


Høgskolen skal utdanne høyt kvalifiserte kandidater på sine fagfelt, og skal gi sine studenter en utdanning som setter dem i stand til å gå inn i de yrker og oppgaver som utdanningene er rettet mot. Høgskolen skal utvikle generelle akademiske og yrkesetiske holdninger og ferdigheter, som gjør studentene i stand til å videreutvikle sin egen kompetanse i takt med de utfordringer de møter i yrkeslivet og i samfunnet for øvrig.

Høgskolen skal ha et godt studie- og arbeidsmiljø der studenter og ansatte trives, og har respekt for hverandre. Arbeidsmiljøet skal stimulere til faglig og pedagogisk samarbeid, der personer, grupper og utdanninger kan utnytte de mangfoldige ressursene i høgskolen som helhet.

Etiske retningslinjer ved høgskolen i Molde gjelder for ansatte og studenter, og vedrører forholdet dem imellom samt forholdet til samarbeidspartnere og til samfunnet for øvrig.

De etiske retningslinjene er ikke detaljerte regler som gir direkte svar på problemstillinger og dilemma, men generelle rettesnorer som skal stimulere til og være utgangspunkt for refleksjon, dialog og handling.

De etiske retningslinjene bygger på:

1.    Allmenngyldige etiske verdier og normer som bygger på det grunnleggende prinsipp at man skal opptre overfor andre slik man selv ønsker at andre skal opptre overfor en selv.

2.    Gjennom sitt virke skal ansatte og studenter ivareta grunnleggende verdier som åpenhet, tillit, respekt og likebehandling. Nevnte verdiene ligger til grunn for de etiske retningslinjene som er nedfelt i det følgende: 

 

Etiske retningslinjer:

a)    Alle har moralsk ansvar for å bidra til trivsel, og aktivt medvirke til et arbeids- og studiemiljø som er trygt, stimulerende og utfordrende. Ledere har et særskilt ansvar for å legge til rette for dette.

b)    Ansatte og studenter skal vise respekt, forståelse og toleranse overfor hverandre.

c)    Ansatte og studenter har ansvar for å overholde de lover, reglementer og arbeidsplikter som gjelder.

d)    Studenter har medansvar for egen læring og for det totale læringsmiljøet, og bidra til dette blant anna gjennom oppmøte og deltakelse i undervisning og det sosiale studiemiljøet.

e)    Ledere og tillitsvalgte blant ansatte og studenter har et særlig ansvar for å håndtere mellommenneskelige konflikter på en etisk forsvarlig måte. Konflikter skal tas opp med de involverte parter og søkes løst så snart som mulig på lavest mulig nivå. Det er av særlig betydning at de involverte parter selv erkjenner sitt ansvar for å løse konflikter.

f)     Lederes atferd er meget viktig for å utvikle en høy etisk standard. Ledere må særlig arbeide for å skape et sterkt fellesskap og en god institusjonskultur dvs. være løsningsfokusert, ta fram det positive, vise til høgskolens styrke og sette krav til kvalitet og ytelse, men også til omsorg og respekt for den enkelte. Dette krever at ledere er tilgjengelige og synlige i organisasjonen.

g)    Ledere og tillitsvalgte blant ansatte og studenter har et særlig ansvar for å gi den enkelte utviklingsmuligheter.

h)    Ansatte og studenter må kunne varsle om kritikkverdige forhold uten at dette får negative konsekvenser for dem

i)      Undervisning og forskning som finner sted i høgskolens regi, skal være etisk og faglig forsvarlig.

j)      Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne personlige eller faglige fordeler på bekostning av andre, eller utnyttes til å krenke eller undertrykke andre. Veileder har et særlig ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon.

k)    All undervisning, forskning, saksbehandling, personalbehandling og forvaltning av ressurser skal preges av åpenhet, rettferdighet og likeverd.

Ved brudd på de etiske retningslinjer, skal de ansatte bruke tillitsvalgtsystemet. Studentene kan bruke dialogknappen eller ta direkte kontakt med ansatte.

De etiske retningslinjene supplerer:

  •          Gjeldende rettsregler, bla. Lov om universiteter og høgskoler,forvaltningsloven og tjenestemannsloven, etiske retningslinjer for de enkelte yrkesgrupper.
  •          Etiske retningslinjer gjeldende for statstjenesten generelt.

Om etiske retningslinjer fra Compendia:

Enhver statlig virksomhet er omfattet av Etiske retningslinjer for statstjenesten. De etiske retningslinjene skal øke bevisstheten til alle arbeidstakere i staten, når det gjelder etisk kvalitet på de tjenestene som ytes og den myndigheten som utøves.
 

For å forebygge at mennesker krenkes som ofre for menneskehandel til seksuelle formål, er det også innført Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester.

Publisert 11. okt. 2018 12:40 - Sist endret 11. okt. 2018 12:40