Bruk av ekstern og intern sensor

Bruk av ekstern og intern sensor er hjemlet i UH-lovens §3.9

Ekstern sensur 

To sensorer, derav minst en ekstern skal nyttes:

  1. Ved bedømming av kandidatenes selvstendige arbeid i høgere grad
  2. Ved klage på karakterfastsettelsen

På andre eksamener bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli benyttet ekstern sensor på minst 1/3  av emnene slik at elle emnene i løpet av en treårsperiode har hatt ekstern sensur. Ved hvert studieprogram skal det normalt benyttes ekstern sensor i tillegg til intern i minimum ett emne pr. årstrinn. Det bør være to sensorer, hvorav en ekstern på bacheloroppgaven.

For store kull kan ekstern sensor benyttes på en fastsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige besvarelsene. 

Oppnevning av eksterne sensorer

Eksterne sensorer oppnevnes av avdelingene v/dekan. Eksterne sensorer oppnevnes for fire år av gangen. Ekstern sensor på masterstudier skal ha førstekompetanse

Det stilles krav til ekstern sensor, som skal ha minst en av følgende kvalifikasjoner:

  • være ansatt på høgskolelektor-/amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole eller annen forskningsinstitusjon
  • på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå
  • ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høgskole
  • gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende fag

Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved høgskolen og heller ikke ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som eksterne sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljøet som har ansvar for undervisningen i emnet. Det blir orientert om bruken av eksterne sensorer i forbindelse med årsrapport om studiekvalitet

Intern sensur

Ved eksamen der det ikke benyttes ekstern sensor, skal vurderingen skje ved intern sensur der det medvirker en eller to interne sensorer. Avdelingen fastsetter i hvilke tilfeller det er nødvendig å benytte to sensorer. Det skal være minst to sensorer ved muntlig eksamen, og andre eksamener som ikke lar seg etterprøve.

Dersom to sensorer ikke blir enige om karakterfastsettingen skal en tredje sensor trekkes inn.

Publisert 11. juni 2020 13:29 - Sist endret 11. juni 2020 13:35