Retningslinjer for Formidlingsprisen

 1. Formålet med prisen er å stimulere til, og påskjønne, særlig god innsats for formidling av forskning og fagkunnskap knyttet til Høgskolen i Molde.
 2. Prisen deles ut ved den årlige åpning av studieåret. Viserektor for forskning foretar overrekkelsen, sammen med sponsoren.
 3. Prisen skal i første rekke gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull formidlingsinnsats. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff fra egen eller andres forskning til et publikum som i hovedsak befinner seg utenfor akademiske kretser. Vanlig undervisningsinnsats faller ikke under denne prisen.
 4. Prisen kan deles ut til en person, eller til en gruppe hvis den blir gitt for en fellesinnsats. Ingen kan normalt få prisen mer enn en gang i løpet av en femårsperiode. Unntak kan være særlig aktuelt dersom prisen gis til en gruppe og minst ett medlem av gruppa ikke har mottatt prisen siste fem år.
 5. Prisen kan tildeles ansatte eller studenter ved Høgskolen i Molde og andre som måtte oppfylle punkt 1.
 6. Det stilles ikke spesifikt krav om måten formidlingen er gjort på, men den må være dokumentèrbar. Skriftlige bidrag gjennom kronikker, artikler, intervjuer i trykte eller elektroniske kanaler vil telle, og også muntlige bidrag i form av foredrag, deltakelse i debatter, radio, TV, internettbaserte medier osv. 
 7. Personer eller grupper kan nomineres på vegne av enkeltbidrag eller en samlet innsats de siste tre år før nominasjonsfristen.
 8. Forslag på kandidater kan komme fra enkeltpersoner, forskningsgrupper og avdelinger. Personer eller grupper kan nominere seg selv eller andre. Nominasjonsfristen er 30. april.
 9. Høgskolen i Moldes formidlingsutvalg styrer prosessen med nominasjon av kandidater, og innstiller inntil fire kandidater til styret i uprioritert rekkefølge innen 31. mai. Formidlingsutvalgets innstilling offentliggjøres umiddelbart. 
 10. Styret peker ut den eller de som tildeles årets pris. Dersom det ikke er kommet inn forslag på personer eller grupper som styret finner fortjent til prisen, blir den ikke utdelt det året. 
 11. Vinneren offentliggjøres på den årlige åpningen av studieåret.
 12. Styret meddeler innen utgangen av januar hvert år hvilket beløp som blir stilt til rådighet.
 13. Prisen ledsages av et diplom med sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.
Publisert 21. mars 2019 08:33 - Sist endret 26. mars 2020 14:49