Tildeling av praksisplasser

Høgskolen i Molde har ansvar for å skaffe praksisplasser. Det vil si at du som hovedregel ikke kan skaffe praksisplass selv. Vi har avtaler med ulike institusjoner og tjenestetilbud i de fleste kommuner på Nordmøre og i Romsdal, samt Helseforetaket Møre og Romsdal. 

Praksisområdet for sykepleierutdanninga og videreutdanninga i helsesykepleie er Nordmøre og Romsdal, og praksisområdet for vernepleierutdanninga, videreutdanninga i avansert klinisk sykepleie og psykisk helsearbeid er hele Møre og Romsdal. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra år til år, den kan variere for de ulike studieprogram og Høgskolens fordeling av lærerressurser ute i praksisfeltet. 

En del praksissteder er plassert ute i distriktene og du som student må derfor påregne utgifter til reise og eventuelt hybel. For studenter ved bachelor i sykepleie og vernepleie kan høgskolen refundere enkelte utgifter under kliniske studier. Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter finner du her.

Trekning og valg av praksisplasser

Trekning og valg av praksisplasser foregår slik for de fleste kliniske studiene:

 1. Det legges ut liste over tilgjengelige praksisplasser i Canvas senest 14 dager før valg av praksisplasser.
 2. Det gjennomføres elektronisk trekning som avgjør i hvilken rekkefølge studentene får velge praksisplass fra lista. Blir du tildelt nummer 1 får du velge praksisplass først, nummer 2 får velge praksisplass som nummer to osv. Trekningen gjennomføres med to studentrepresentanter tilstede.
 3. Valg av praksisplasser gjennomføres i klasserom/ forelesningssal. Dersom du ikke er tilstede ved valget kan en stedfortreder trekke for deg, avtale med stedfortreder, f.eks. medstudent, må være gjort på forhånd. Om du ikke har gjort avtale med en stedfortreder så må du velge fra resterende praksisplasser.

Når valg av praksisplasser er gjennomført kan dere bytte praksisplass innbyrdes. Bytte av praksisplass må bekreftes skriftlig av begge parter til praksisrådgiver innen gitt frist.

Opplysningsplikt om relevant arbeidsforhold

Som student kan du ikke ha klinisk studie ved en institusjon/ et arbeidssted der du:

 • har eller har hatt et arbeidsforhold i løpet av de siste 6 måneder
 • har nære pårørende (foreldre, ektefelle, partner eller barn).

Du plikter å opplyse om slike forhold.

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Praksisplass tildelt på særskilt grunnlag innebærer at du prioriteres innenfor et bestemt geografisk område, innenfor høgskolens praksisområde. Høgskolens praksisområder for de enkelte studiene ved helse- og sosialfag finner du øverst på siden. Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag forutsetter at praksisstedet har kapasitet til å ta imot student(er) i det aktuelle tidsrommet.

Dette er en unntaksordning, og utfordringer som studenter normalt stilles overfor i dagliglivet gir ikke alene grunnlag for å imøtekomme søknad. Vanlige utfordringer som ikke gir grunnlag for å innvilge søknad om praksisplass på særskilt grunnlag kan være:

 • har ansvar for små barn
 • ektefelle/ samboer reiser mye i jobben
 • disponerer ikke bil
 • har husdyr
 • har dårlig økonomi.

Begrunnet søknad dokumentert med sakkyndig attest (legeattest eller lignende) må være mottatt senest 8 uker før praksisperioden starter. Høgskolen vurderer om begrunnelsen (-e) er tilstrekkelig for å imøtekomme søknaden.

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag gjøres for en praksisperiode om gangen.

Studenttillitsvalgte kan søke om tildeling av praksisplass på eller nær studiestedet når dette er nødvendig for å utøve vervet.

Søk om praksisplass på særskilt grunnlag.

 

Praksisplass utenfor høgskolens ordinære praksisområde

 • Vernepleierstudenter kan søke om praksisplass utenfor høgskolens ordinære praksisområde i VPLP05 Fordypningspraksis. Kriterier for innvilget søknad:
  • søknad er faglig begrunnet
  • studenten har vist selvstendighet og faglig styrke gjennom studiet
  • praksisplass tilfredsstiller høgskolens faglige krav til praksisstudiet
  • veilederordningen er tilfredsstillende.
 • Sykepleierstudenter kan i SP16-6 Pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid komme med ønske om praksisplass. 
 • Studenter i videreutdanning i helsesykepleie kan komme med ønske om praksisplass.

Høgskolen skal ha den formelle kontakten med praksisstedet ved å forespørre og kvalitetssikre praksisplassen.

Søknaden skal være mottatt senest 8 uker før praksisperioden starter.

Ved innvilget praksisplass utenfor høgskolens ordinære praksisområde må studenten dekke de ekstra utgifter dette medfører for høgskolen. Dette vil normalt gjelde:

 • studentens reise til høgskolen for veiledning eller lærerens reise til/ fra veiledning på praksisstedet,
 • eventuell godtgjørelse/ lønn til lokale veiledere på praksisstedet.

Studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid kan selv skaffe praksisplass som ligger utenfor høgskolens ordinære område. 

Emneord: praksis, opplysningsplikt, søknad
Publisert 30. aug. 2018 12:43 - Sist endret 1. feb. 2021 12:10