Medisinske krav og anbefalinger

Som student ved sykepleier- og vernepleierutdanninga, videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, helsesykepleie og psykisk helsearbeid har du plikt til å påse at du følger kravene til medisinske tester og vaksinasjon.

For å få gå ut i kliniske studier må du besvare et egenerklæringsskjema om meticillin resistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose. Om du krysser "ja" på spørsmål i skjemaet plikter du å gjennomføre en tuberkulose og/eller MRSA- undersøkelse. 

Egenerklæringsskjemaet finner du her. 

Meticillin resistente gule stafylokokker (MRSA)

Gule stafylokokker (Staphlococcus aureus) er en bakterie de fleste av oss har på huden eller i nesen. Vanligvis merker vi ikke at den er der, men av og til kan den gi infeksjoner som kan behandles med antibiotika. Enkelte bakterier er ufølsomme mot flere typer antibiotika, ett av disse er meticillin. Den bakterien kalles meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA). Har du fått påvist MRSA- bæreskap hindrer det deg ikke å delta i studentmiljøet. 20-30 % av voksne er bærere av gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon. Hos friske voksne vil bærerskap med MRSA vanligvis ikke føre til sykdom. Disse bakteriene er ikke farligere enn andre stafylokokker, men krevere behandling med spesiell antibiotika. 

Man ønsker å unngå at disse bakteriestammene etablerer eller sprer seg i helseinstitusjoner, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å hindre videre spredning.

Som student kan du ikke:

 • begynne i kliniske studier ved en helseinstitusjon før negativt prøvesvar foreligger hvis du har svart ja på ett eller flere av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet om MRSA og tuberkulose, 
 • ut i kliniske studier ved HiMolde og samtidig være i en jobb i en sykehjemsavdeling/ hjemmesykepleie/ annen helseinstitusjon hvor det er påvist MRSA,
 • arbeide med pasientkontakt i en sykehjemsavdeling eller annen helseinstitusjon hvis du er MRSA-positiv. Du vil få tilbud om sanering, og inntil sanering er gjennomført anbefales permisjon fra studiet.

Det må dokumenteres negativt prøvesvar på MRSA i dyrkning fra nesebor, hals og evt. fra åpne sår og/ eller eksemhud før du får starte i kliniske studier. Dersom du har piercing skal det tas prøve rundt innstikkstedet. MRSA- prøvene tas hos fastlegen eller eventuelt legevakta. Du er selv ansvarlig for å ordne med undersøkelse hos lege.

Hvis du ikke blir MRSA-negativ etter behandling, kan forbudet om å gå ut i kliniske studier oppheves dersom du etter en individuell vurdering av lege anses som så lite smitteførende at du kan gå ut i kliniske studier.

Får høgskolen kjennskap til MRSA- utbrudd i en avdeling eller helseinstitusjon tilbyr vi ikke våre studenter kliniske studier i denne avdelingen, så lenge situasjonen er uavklart (miljøundersøkelse pågår).

For mer informasjon se:

Tuberkulose

Tuberkulose er en bakteriesykdom hvor smitte skjer gjennom luftbåren spredning fra en person med lungetuberkulose.

Du plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom:

 • du i løpet av de siste 3 årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Oversikt over land med høy forekomst finner du her (Folkehelseinstituttet). 
 • du har eller kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte (arbeidslivet eller privat).

Tuberkulinundersøkelsen gjennomføres med en blodprøve (IGRA) og lungerøntgen. Undersøkelsen må være foretatt tidligst 2 måneder etter at du forlot et av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte, og må ved forevisning til høgskolen ikke være eldre enn 3 måneder. Gyldig tuberkulinundersøkelse må vise at du ikke er smittet eller bærer av tuberkulose før du får starte i kliniske studier. Du er selv pliktig til å ordne med undersøkelse hos lege.

Mer informasjon om tuberkulose (Folkehelseinstituttet)

Vaksinasjon

Studenter anbefales å følge Folkehelseinstituttets råd om vaksiner. Se kapittelet "Aktuelle vaksiner til helsepersonell" i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell"(Folkehelseinstituttet).

For informasjon om anbefalte vaksiner ved utvekslingsopphold, ta kontakt med din fastlege eller vaksinasjonskontoret i kommunen du bor.

Les om reisevaksiner (Folkehelseinstituttet). 

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Fra 1. juni 2018 gir ikke Folkehelseinstituttet lengre en generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell eller studenter i helsefag. Den viktigste årsaken til endringen er at risikoen for tuberkulosesykdom i denne gruppen er svært lav. 

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksinasjon i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

 • voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
 • dyrking av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre medarbeidere i helsetjenesten, i fengsel eller i ankomstmottak, eller ved utanlandsreiser. 

For mer informasjon se: 

"Evaluering og revisjon av råd om BCG-vaksinasjon" (Folkehelseinstituttet 2018).

"Forskrift om tuberkulosekontroll" (Lovdata). 

Vaksinasjon mot hepatitt B

Siden er under utarbeidelse.

Høgskolens rutiner

Høgskolen har utarbeidet rutiner som er i samsvar med kravene i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet. I praksisstudiet er du definert som helsearbeider. Alle helsearbeidere har en lovpålagt plikt til å gjennomgå en forhåndsundersøkelse og plikten gjelder også for studenter som er i praksis i institusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesten og i sykehjem i kommunehelsetjenesten.  

Høgskolen vil kvalitetssikre at våre studenter kjenner til dette lovgrunnlaget og pålegger dere å dokumentere at dere svarer på egenerklæringsskjemaet om MRSA og tuberkulose.

  Vil du vite mer?

  Lov om vern mot smittsomme sykdommer- Smittevernloven (Lovdata)

  Publisert 30. aug. 2018 12:54 - Sist endret 13. aug. 2020 15:07