Varsel om ikke bestått praksisperiode - vernepleie

Vurdering av praksis – retningslinjer (Fagplan 2012 for vernepleierutdanninga i Molde)

Veileder på praksisstedet innstiller praksisperioden til bestått/ikke bestått, og vernepleierutdanningen fastsetter den endelige vurderingen. Dersom det er fare for at studenten ikke vil bestå praksis skal student ha skriftlig melding om dette fra veileder og kontaktlærer senest tre uker før avsluttet periode. §5 i Forskrift til rammeplan for vernepleierutdanning sier:

”Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest tre uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått, selv om forutgående varsel ikke er gitt.”

Praksisperioden kan underkjennes uten forutgående melding dersom du har et fravær som overstiger 20 %, ved alvorlige brudd på etiske retningslinjer eller annen atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis.

Skikkethet:

Å foreta en løpende skikkethetsvurdering av studenter er en viktig del av praksisoppfølgingen.  Som helse- og sosialarbeidere skal vernepleiere arbeide med mennesker som er i en sårbar posisjon, og som ofte er prisgitt den hjelpen og den hjelperen de får.

Følgende punkter vil være sentrale ved vurdering av studentens skikkethet:

Har studenten:

 • den atferd, de holdninger eller verdier som anses å være forenlige med de yrkesetiske retningslinjer for vernepleiere?
 • evne og vilje til å ta imot veiledning og arbeide mot de mål som er satt for praksis?
 • de evner og holdninger som anses å være tilstrekkelige for å ivareta oppgaven med å bistå brukere? (kommunikasjon, samarbeid, formidling, empati, å ivareta en hjelperrolle, å ta tilbørlig hensyn til andre sine behov osv.)

Ved fare for ikke bestått praksis skal du få en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen

Varsel om fare for ikke bestått praksisperiode - sykepleie og vernepleie

Skriftlige oppgaver knyttet til praksis skal være godkjent før praksisperioden som helhet kan godkjennes. Du må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen.

Får du ikke bestått en praksisperiode, må du gå ut i permisjon for resten av studieåret, og søke om plass i neste kull og ta teoristudiene med tilhørende mappekrav på nytt. Ved ikke bestått praksis må hele perioden tas om igjen. Får du vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet avbrytes.

Må studiet avbrytes p.g.a. sykdom eller andre tvingende forhold, må hele praksisperioden tas om igjen.

Ved tvil om bestått praksisstudium

Kriterier for å bestå praksisstudier er at du gjennomfører praksis som er i samsvar med læringsutbyttene som er beskrevet.

I varslet skal fremkomme på hvilket grunnlag varselet om fare for ikke bestått praksis blir gitt og det skal konkretisere områder du må forbedre for å bestå praksisstudium. Formålet med varslet er en formell skriftlig beskjed til deg som student.

Varslet om begrunnelse og krav om forbedring skal underskrives av deg, praksisveileder og lærer. Du skal ha kopi av det skriftlige varslet.

Din underskrift er en dokumentasjon på at varselet er sett, ikke nødvendigvis godkjent.

På møtet kan du ha med en person du har tiltro til (f.eks. tillitsvalgt), hvis du ønsker det.

For hver veiledet periode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til læringsutbyttene og læringsaktivitetene. Du må vise tilfredsstillende praksis den siste delen av perioden for å bestå. Ved behov kan lærer og/eller praksisveileder trekke inn studieleder i veiledningen og vurderingen. Ved tvilstilfeller skal lærer ha avgjørende vurdering av praksisstudiene til bestått/ikke bestått, konkluderes vurderingen med ”ikke bestått” praksisstudie blir vedtaket endelig.

Ved den endelige vurdering skal det i tillegg til studenten være minst to tilstede, en lærer fra høgskolen og en veileder fra praksisstedet. I tvilstilfelle skal vurderingen til læreren være avgjørende.

Varselet/begrunnelsen skal omfatte:

 • konkret beskrivelse av hva du ikke mestrer, med henvisning til hvilke læringsutbytte det gjelder
 • hvilke krav du må oppfylle for å få «bestått» praksis
 • hva slags oppfølging og veiledning som skal gis av praksisveileder og lærer videre i perioden

Når varsel om ”ikke bestått” er gitt, skal veiledere vurdere framdriften og resultatet av opplegget hver uke.

Ved ikke bestått praksis på bakgrunn av fravær, sykdom og/eller avbrutt praksisperiode foretas det ikke sluttvurdering og/eller midtvurdering. Det er ikke anledning til å få godkjent deler av en praksisperiode. Praksisperioden vurderes som en helhet.

Særskilte forhold:

Praksisperioden kan underkjennes uten forutgående melding dersom studenten har et fravær som overstiger 20 %, ved alvorlige brudd på etiske retningslinjer eller annen atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, jfr. Rammeplan.

Oppstår en slik situasjon, skal det tas kontakt med studieleder umiddelbart som vil innkalle til et møte. De som deltar på møtet er student, studieleder, lærer og praksisveileder. Det utarbeides en protokoll fra møtet, som student underskriver.

For at praksisperioden skal være bestått, kreves det at du:

 • oppnår læringsutbytte som gjelder
 • handler i samsvar med din kompetanse
 • følger gjeldende krav om tilstedeværelse
 • søker og tar konsekvensen av veiledning
 • viser initiativ ved å utnytte læresituasjoner
 • viser sosial kompetanse gjennom evne og vilje til kommunikasjon og samhandling
 • gjør valg og prioriteringer i din utøvelse av vernepleie ut i fra etisk kompetanse og hva som
 • er best for pasient/bruker/klient/elev/barnet
Publisert 15. mai 2020 09:50 - Sist endret 3. sep. 2021 13:27