Årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2023
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
Vil bli annonsert
Ordinær søknadsfrist:
Vil bli annonsert

Ikke opptak i år.

Programmets innhold

Målet med velferdsteknologi og digitale løsninger er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og ansatte i helse og omsorgstjenesten.   Velferdsteknologi og digitale løsninger er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi og digitale løsninger er en mulighet som kan fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser og gi ansatte i helse og omsorgstjenesten nye hjelpemidler. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen. 

Å ta i bruk velferdsteknologiske/digitale løsninger for personer med nedsatt funksjon eller sykdom, er ofte en sammensatt oppgave. Det er behov for både helsefaglig-, teknologisk- og pedagogisk kompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid. Tjenesteapparatet som skal samhandle med brukere og pårørende som tar løsningene i bruk må ha kompetanse om teknologiske muligheter - og løsninger. Grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø er sentralt. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommuner, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.  Studentene vil etter gjennomført studie få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdere både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. 

Mer informasjon

Årsstudiet er utarbeidet ved Høgskolen i Molde.

Regionalt senter for helseinnovasjon og Orkide-kommunene har kommet med råd og innspill underveis i utarbeidelsen av studiet.

Høgskolesenteret i Kristiansund  har adresse Industriveien 18 og ligger ved siden av kjøpesenteret Futura på Løkkemyra se lenke: https://hiksu.no/her-finner-du-hiksu/

Tips om overnatting kan du finne her:

https://hiksu.no/nyttige-lenker/

 

Hør erfaringene til våre tidligere studenter ved årsstudiet i velferdsteknologi her

Les mer om velferdsteknologi her

•    https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi 
•    https://ehelse.no/velferdsteknologi 
•    https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/