Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrad ved HiMolde

Vedtatt av høgskolestyret 20.oktober 2020.

Tildeling av æresdoktorgrad ved HiMolde  

Høgskolestyret kan, etter forslag fra innstillingskomiteen (se nedenfor), tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen i tråd med Lov om universiteter og høyskoler §3-2, nr. 5. 

Tildeling av graden æresdoktor bør skje sjeldent ved HiMolde, da dette er en æresbevisning som skal henge meget høyt.  

Når høgskolestyret har fattet et vedtak skal vedkommende underrettes om vedtaket, med anmodning om å bekrefte at han eller hun aksepterer tildelingen av æresdoktorgraden. 
Alle dokumenter som gjelder behandlingen av forslag til æresdoktorer er unntatt fra offentlighet inntil høgskolestyret har truffet vedtak og vedkommende har akseptert anmodningen. 

Promosjon for æresdoktor skjer normalt i tilknytning til ordinær doktorpromosjon under gradsseremonien i juni. Utnevnelsen skal bare skje dersom vedkommende er til stede. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette.

Den faglige avdelingen som har foreslått æresdoktoren har ansvar for å arrangere æresdoktorens gjesteforelesning, som gjerne finner sted dagen før gradsseremonien/doktorpromisjonen. 

Kvelden før gradsseremonien inviterer rektor til en middag, der æresdoktoren er æresgjest.

Hvem kan foreslås til æresdoktor ved HiMolde?

Tildeling av æresdoktorgrad kan bare skje innen de fagområder der Høgskolen i Molde har rett til å gi ordinær doktorgrad.

Etter loven kan en person utnevnes til æresdoktor først og fremst på grunnlag av “betydningsfull vitenskapelig innsats”. Utnevnelse kan også finne sted på grunnlag av "fremragende arbeid til gavn for vitenskapen". Dette tar sikte på annen innsats enn det rent vitenskapelige, og omfatter slikt som nettverksbygging og politisk, kulturelt og administrativt arbeid til gavn for vitenskapen. 

Det er ikke et vilkår at den som utnevnes til æresdoktor må ha gjort en innsats spesielt for Høgskolen i Molde. Imidlertid kan mulighet for slik innsats tillegges betydning ved vedtak om tildeling, gjerne i form av fremtidig faglig samarbeid eller nettverksbygging. 

Selv om det er legitimt å foreslå personer som har det alt vesentlige av sin meritterende innsats bak seg, bør fagavdelingene helst foreslå kandidater som er på høyden av sin karriere.

Ansatte eller emeriti ved Høgskolen i Molde bør normalt ikke utnevnes til æresdoktor. Ansatte ved andre norske universiteter og høgskoler bør bare utnevnes når det foreligger særlig gode grunner for det. Det samme gjelder personer som har sin ordinære doktorgrad fra Høgskolen i Molde. I slike tilfeller bør det alt vesentligste av vedkommendes innsats ut over doktorgraden ha funnet sted utenfor Høgskolen i Molde.

Innstillingskomite

Forslag om tildeling av en æresdoktorgrad bør komme fra et av avdelingsstyrene. Forslaget må inneholde opplysninger om personalia og vitenskapelige arbeider eller andre fortjenester, i tillegg til forslagsstillers begrunnelse.  

Avdelingsstyrene oversender sitt forslag til innstillingskomiteens sekretær innen 15.september, dersom man tar sikte på å få med en eventuell utnevnelse ved neste års gradsseremoni. 

Forslaget behandles av en innstillingskomite, bestående av: 

  • Rektor
  • Prorektor
  • Lederne (evt nestleder) av doktorgradsutvalgene
  • Dekanene ved de tre faglige avdelingene
  • Informasjonssjefen

Høgskoledirektøren er sekretær for innstillingskomiteen, og legger på vegne av innstillingskomiteen saken frem for høgskolestyrets til endelige behandling.
  

Publisert 4. nov. 2020 15:06 - Sist endret 4. nov. 2020 15:06