Elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver

1.     Generelt

Informasjon om studiepoenggivende oppgaver vil ligge i læringsplattformen Canvas. Innlevering av oppgaver skjer i eksamenssystemet Inspera. 

Selvstendige studiepoenggivende oppgaver vil heretter ha betegnelsene:

  • Masteroppgaver
  • Bacheloroppgaver 
  • Fordypningsoppgaver (videreutdanningene)
  • Prosjektoppgave

Retningslinjene omfatter ikke elektronisk innlevering og publisering av doktorgradsavhandlinger.

2.     Informasjon  

Faglærere: Sender informasjon vedrørende oppgaven til eksamen@himolde.no

Aktuell informasjon vil være:

  1. Ekstern(e) sensor(er)
  2. Innleveringsfrist
  3. Ev. antall ord

Eksamensteamet har ansvaret for oppgaverommet i Canvas og innlevering i Inspera og legger ut informasjon fra Biblioteket og Administrasjonen.

3.      Dokumentmal

Alle elektroniske innleveringer/besvarelser leveres i en dokumentmal, som er utarbeidet av høgskolen. Informasjon og lenke til denne malen ligger i Canvas. Dokumentmalen inneholder en publiseringsavtale eller utlånsavtale som må fylles ut.

4.     Innlevering

Studentoppgaven skal leveres i pdf-format, og det kreves at filen er tekstsøkbar (ikke innscannet). Studenten skal gjennomføre sluttkontroll av pdf-filen før den leveres i Inspera. Studenten må sørge for at oppgaven leveres innen fristen i Inspera. Det er den elektronisk innleverte oppgaven som blir gjenstand for sensur.

Mer informasjon om innlevering vil bli gitt i Canvas.

5.     Utskrift/Sluttkontroll

Sensorer har tilgang til oppgaven elektronisk. I de tilfeller sensorer ønsker utskrift av masteroppgaver, skal de selv ta kontakt med eksamenskontoret og be om dette. Vi vurderer om oppgaven skal trykkes i farger eller ikke.

Studenter som ønsker en utskrift av sin oppgave til eget bruk, må selv sørge for dette 

Trykkeriet leverer utskriftene til Eksamensteamet for sluttkontroll:

1)      Navn på forfatter(e) - skal være angitt på forsiden av oppgaven

2)      Totalt antall sider (angitt på forsiden) må stemme med antall sider utskrevet

3)      Sensurskjema legges ved oppgaven ved utsending til sensorer

6.     Plagiatkontroll

Plagiatkontroll gjennomføres av intern sensor. HiMolde bruker Urkund plagiatkontroll.

7.     Kvalitetssikring

Ensartede rutiner og felles dokumentmal vil sikre:

  • Informasjonen til studentene, fra utlevering til innlevering.
  • at studenter ikke bruker unødvendig mye tid på formatering, og at besvarelsene kun skilles på innhold.
  • at utskrift fungerer effektivt

Eksamensteamet vil ha ansvaret for kvalitetssikringen når det gjelder kontroll i forhold til sensur og ev. utskrifter (se punkt vedr. utskrift/sluttkontroll). Studenten skal gjennomføre sluttkontroll av pdf-filen før den leveres i Inspera.

 

8.     Elektronisk publisering i Brage HiM

Brage HiM er høgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider (open access). Alle oppgaver som publiseres i Brage HiM blir også søkbare i Oria. 

Publisering av studentoppgaver i Brage HiM


9.     Registrering/arkivering ved høgskolens arkiv

Alle beståtte masteroppgavene blir arkivert elektronisk i Public 360. Alle andre studentoppgaver makuleres etter et år i henhold til regler om kassasjon.   

Publisert 4. mai 2020 12:09 - Sist endret 9. des. 2020 16:23