Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel (Høst 2018–Vår 2019)

Om emnet

Vitenskapsteori skal i dette emnet bidra til at studentene kan forstå hvordan teori, begreper og forskningsmetoder innen relevante fag kan knyttes til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. Studentene skal bli i stand til å velge egnede metoder som kan brukes i forskning og klinisk virksomhet og de skal kunne tilegne seg kunnskap om vitenskapelige metoder som gjør dem i stand til å gjennomføre eget vitenskapelig arbeid. Det gis en fordypning i både kvalitative og kvantitative metoder.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap om hoved-posisjoner innen vitenskapsteori
 • ha inngående kunnskap om forskningsetikk
 • ha inngående kunnskap om forskningsdesign og metode

Ferdigheter

 • kunne anvende relevante forskningsdesign og metoder for datainnsamling
 • kunne analysere kvalitative og kvantitative data
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering

Generell kompetanse

 • kunne forstå og anvende sentral vitenskapsteoretisk kunnskap
 • kunne anvende kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder
 • kunne gjøre etiske refleksjoner og analyser av forskning og kunnskapsformidling

Undervisnings- og læringsformer

<p>Forelesninger, workshops og selvstudium</p>

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Forskningsaktiviteter:- Klargjøre tema og vitenskapsteoretisk og metodisk forankring.- Litteratursøk- Etablere teoretisk og empirisk forankring

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 7 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Det gis ikke karakter i dette emnet
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: 14 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Generell innføring i forskningsmetode:
Polit, Denise F. og Beck, Cheryl Tatano. (2003). Nursing Research: Principles and Methods, 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins 

Vitenskapsteori
Kvernbekk, Tone (2002): Vitenskapsteoretiske perspektiver. I: Thorleif Lund (red.): Innføring i forskningsmetodologi. s 19-78. Oslo: Uniped Forlag.

Kvalitative metoder
Creswell, J W (2013). Qualitative Inquiry and Research Design,  Choosing Among Five Approaches, Third Edition,SAGE Publications Thousand Oaks, London, New Delhi

Liamputtong, Pranee (2012). Focus group methodology : principles and practice. London: Sage.

Malterud, Kirsti (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvantitative metoder
Lund, Thorleif (red.). 2002. Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub. Kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Statistisk analyse (valgfritt etter avtale med veileder)
Field, Andy. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. Los Angeles: Sage
Griffith, Arthur. 2010. SPSS for Dummies.2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley
Pallant, Julie. 2010. SPSS Survival Manual.4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 04:31:54