Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid (Høst 2019)

Om emnet

Sykepleiefaglig, naturvitenskapelig- og samfunnsfaglig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering, SKUV og refleksjon i øvingsenhet. Sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon. Kommunikasjon, samhandling, tverrprofesjonelt samarbeid, informasjon og undervisning. Helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring.  Etikk, estetikk og hygiene. Legemiddelhåndteringsprosessen. E-helse og velferdsteknologi. Nytenking og innovasjon. Kunnskapsbasert praksis. Kultursensivitet i sykepleie.¿

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 

Studenten skal etter fullført emne:

 Kunnskap¿¿:

 • ha sykepleiefaglig, naturvitenskapelig- samfunnsvitenskapelig kunnsap i sykepleie til pasienter  med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i yrkesutøvelsen

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • utøve legemiddelhåndteringsprosessen i tråd med gjeldene forskrifter
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med medstudenter og lærere i øvingsavdeling, samt pasienter, pårørende og helsepersonell i praksis
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell komptanse:

      ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller helseutfordringer.

      møter pasienter pg pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet 

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Forberedelse, ferdighetstrening og refleksjon i øvingsavdeling
 • Simulering
 • Veiledet kliniske studier i somatisk sykehus, hjemmesykepleie og/ eller psykisk helsearbeid 
 • Krav om 30 timer gjennomsnittlig tilstedeværelse per uke i veiledet kliniske studier
 • Forberedelse og aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper 
 • Skriftlig arbeidskrav

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Kliniske studier
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Punktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis Molde/medisinsk praksis Kristiansund.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav: 6
 • Påkrevde arbeidskrav: 6
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Forberdelser,ferdighetstrening og refleksjon,
 • Obligatorisk arbeidskrav: Tester
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: E-læringskurs om blodprøvetaking

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Bestått/ikke bestått 

 

 

 

Pensum

SY16-7, SY16-8, SN16-41, SN16-42 og SP16-6. Se Leganto

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:25