Fakta om emnet

Studiepoeng:
2.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MHS703-A Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer - del 1 (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskaper

  • ha avansert kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  • hainngående kunnskap om og kan analysere ulike sider ved relasjonskunnskap og/eller hjelperelasjonen

Ferdigheter

  • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer

  • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Generell kompetanse

  • kunne samle inn og analysere eget materiale eller analysere data fra ulike databaser

  • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykksformer knyttet til masteroppgavens tema

  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger ut fra eget prosjekt

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgaveseminarer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 00:21:14