Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

PRV000 Praksisveiledning (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

 • veilednings- og vurderingsteori

 • faser i veiledningsprosessen

 • ulike veiledningsmetoder

 • faktorer som påvirker studentens læring

 • komponenter i veiledingssituasjonen

 • når veiledingen oppleves problematisk

 • hvordan identifisere og veilede en svak student

 • hvorfor slipper studenter gjennom i praksis til tross for at de ikke har nådd læringsutbyttet

 • innføring i gestalttoeri/-tenkning

 • særskilt skikkethetsvurdering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorutdanning i sykepleie eller vernepleie.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Praksisveileder har

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning

 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner

 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

 • kunnskap om læring og læringsprosesser

 • kunnskap om hvordan indentifisere og veilede svake studenter og kunnskap om formelle retningslinjer ved fare for ikke bestått praksis

Ferdigheter

Praksisveileder kan

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå

 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler, samt bidra til vurdering av skikkethet

 • anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder

 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning

 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav og tilpasset studentens læreforutsetninger

Generell kompetanse

Praksisveileder kan

 • analysere egen veilederrolle i veiledning av studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor

 • reflektere over egen væremåte og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

 • analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

2 oppgaver.

Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform:
Hjemmeeksamen Andel:100%
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bestått/ikke bestått
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 04:31:57