Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SP16-3 Kliniske studier 3- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid (Vår 2019)

Om emnet

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig  og samfunnsvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Emnet er nært knyttet opp mot sammenfallende undervisnigstema i sykdomslære, farmekologi, legemiddelhåndtering, medikamentregning, pedagogikk, komunikasjon, etikk og estetikk. Det blir lagt vekt på tverrprofesjonelt og tverretatelig samarbeid.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

 

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig- og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet i yrkesutøvelsen

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • anvende legemiddelhåndteringsprosessen 
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • møte pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet

¿

Undervisnings- og læringsformer

Kliniske studier 3 gjennomføres enten i spesialisthelsetjenesten i medisinsk eller kirurgisk avdeling i hjemmesykepleien eller i psykisk helsevern.  I tillegg gjennomfører noen studenter punktpraksis i forhold til sykepleie til barn.

Forventet læringsutbytte: Se progresjonsstige kliniske studier 3.

Arbeids og læringsaktiviteter: Selvstudier, forelesning, veiledet praksis, bruk av ukeplan, progresjonsstige og progresjonskort, vurderingssamtaler med praksisveileder og praksislærer, Forberedelse til aktiv deltagelse i refleksjonstime

.

 

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Begrunnet sykepleieplan
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Godkjent/ ikke godkjent
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Se studieplan
 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: To refleksjonstimer i løpet av kliniske studier 3.

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 9 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Konsekvenser ved ikke bestått kliniske studier: Studenter som får vurderingen ikke bestått ved praksisperiodens slutt må gå ut i permisjon og søke om studieplass i senere kull. Studenten har mulighet til å fremstille seg til en ny praksisperiode en gang. 

Pensum

 

          Pensum under SY 16-7, SY 16-8, SP16-2, SN16-41, SN16-42 SS15-4                                                                                                                                           

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 21:31:20