Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ylva Stokke Westad
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

SPH100 Examen philosophicum for helsefag (Vår 2021)

Om emnet

Examen Philosophicums overordnende mål er å gi studentene innsikt i akademisk dannelse og kritisk refleksjon. Dette innebærer at de skal få innblikk i vitenskapelige tenkemåter og vitenskapelig praksis, med særlig vekt på sykepleie. Examen Philosoficum skal gi en innføring i erkjennelseslære, kritisk tenkning og bidra til kompetent etisk refleksjon med relevans både for sykepleiefaglig praksis og forskning.

 

Vitenskapsteori:

Vitenskapens røtter i antikken

Den vitenskapelige revolusjon

Usikkerhet, sannsynlighet og bruk/misbruk av statistikk

Evidensbasert kunnskap og evidensbasert praksis

Reduksjonismeproblemet

Alt er ikke naturvitenskap: hermeneutikk og fenomenologi

Kroppen som subjekt

Generell vitenskapsteori: Popper, Kuhn og Feyerabend

 

Etikk:

Oversikt over ulike etiske perspektiver

Helsefagenes samfunnsoppdrag

Samfunnsnytte

Moralen grunnlagt på fornuft

Nærhet, distanse og ansvar

Fra teori til handling

Teknologi og etikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om utvalgte vitenskapelige tradisjoner som har relevans for sykepleie
 • Har kunnskap om de vitenskapelige tradisjonenes historiske bakgrunn, forutsetninger og begrensninger
 • Har kunnskap om de viktigste tradisjonene i etisk teori

Ferdigheter

Studenten

 • Redegjør for vitenskapelige og etiske tradisjoner i et klart språk
 • Anvender kunnskap om vitenskapelige tradisjoner til å analysere aktuelle problemstillinger i sykepleie
 • Anvender vitenskapsteoretisk kunnskap til kritisk lesning av helsefaglige rapporter og forskning
 • Kan ta begrunnede valg basert på vitenskapsteoretisk kunnskap i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Anvender etiske teorier til å belyse konkrete etiske problemstillinger og slik bidra til etisk forsvarlig praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i relevante helsefaglige og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan planlegge og gjennomføre teoretiske arbeidsoppgaver i tråd med vitenskapsteoretiske krav og gjeldende retningslinjer for akademisk skriving
 • Kan formidle vitenskapsteoretiske og etiske teorier og problemstillinger samt foreslå relevante løsninger både muntlig og skriftlig
 • Kan utveksle synspunkter og bidra til debatt om helsefagenes grunnlagsproblemer, både vitenskapsteoretisk og etisk, og slik bidra til utviklingen av god praksis 

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudier
 • Studentaktive læringsmetoder

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Godkjente arbeidskrav
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 70% tilstedeværelse i teoriundervisning

Eksamen

 • Vurderingsform: Muntlig skoleeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: 1 Timer
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Evaluering av emnet

Inngår i evaluering av andre semester

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 07:20:53