Fakta om emnet

Studiepoeng:
10.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid (Høst 2022)

Om emnet

Praksis i pleie og miljøarbeid

 • Pleie og omsorg
 • Somatikk
 • Medikamenthåndtering
 • Miljøarbeid 

Det gis ut et eget praksishefte med nærmere informasjon om praksisperioden. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første studieår

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emne 10:  Praksis 3 – Pleie og miljøarbeid (Vplp03)                    (10,5 stp/7uker)

 

Kunnskap: Kandidaten

·         kjenner grensene for sin egen helsefaglige kompetanse

·         har oversikt over aktuelt lovverk og praksisplassens plassering i det offentlige systemet

 

Ferdigheter: Kandidaten

·         viser evne til kommunikasjon og samarbeid, og til å etablere tillitsforhold, med mennesker med ulike funksjonsvansker, med deres familie, pårørende og nærmiljø

·         kan utføre omsorgsoppgaver i brukeren sitt hjem med respekt og verdighet

·         kan delta i og følge opp medisinsk behandling

·         kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp

·         kan reflektere over etiske problemstillinger rundt planlagte og gjennomførte tiltak, og anvende de yrkesetiske retningslinjene

·         kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning

·         viser respekt for andre profesjoners kompetanse og ser viktigheten av tverrprofesjonelt samarbeid

·         kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe

 

Generell kompetanse: Kandidaten

·         tar ansvar for egen læring, er pliktoppfyllende, pålitelig og samarbeidende

·         kan planlegge og gjennomføre omsorg, grunnleggende pleie og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte

·         kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

·         har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings-, og avvikshåndteringssystemer

Undervisnings- og læringsformer

Praksis i pleie og miljøarbeid, skal gjennomføres i 3. semester.  Studentene kan ha sin praksisstudie i sykehjem eller hjemmesykepleie/hjemmetjenesten. Fokus er blant annet pleie og omsorg, somatikk, medikamenthåndtering, miljøarbeid og livsverden.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: - lærekontrakt- praktiske oppgaver
 • Obligatorisk arbeidskrav: Mappe
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Mappekravet ”Miljøarbeid” er et individuelt mappekrav. Mappekravet dreier seg om å utarbeide manus og holde foredrag/presentasjon om miljøarbeid og vernepleieren sin kompetanse

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 7 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2021 20:21:01