Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL100 Økologisk produksjon (Høst 2019)

Om emnet

Emnet skal gi en overordnet forståelse for hva økologisk produksjon innebærer for ulike typer økonomisk virksomhet. I dette emnet blir man introdusert til sentrale begrep og problemstillinger som omhandler hva økologisk produksjon innebærer i praksis i ulike næringer som man i påfølgende spesialiserte emner i studiet vil studere i større detalj.

Det gis en innføring i historikk og utvikling i økologisk produksjon og hvorfor denne tilnærming til produksjon øker i viktighet både innenfor akademia, den politiske arena og næringslivspraksis.

Emnet vil også omhandle økologisk produksjon i et bedriftsøkonomisk perspektiv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha fått kunnskap om begrepet økologi og hva det vil si at produksjon er økologisk
 • Ha kjennskap til bakgrunnen for den økende interesse for økologisk produksjon i akademia, i politikken og næringsliv
 • Ha fått grunnleggende kunnskap om sirkulær økonomi, grønn logistikk og hvordan supply chain management kan bidra til å sikre økologiske mål for produksjon
 • Ha fått kunnskap om FNs bærekraftsmål samt tålegrenser for bærekraft i forhold til klimaendringer
 • Ha fått kjennskap til konkrete måter næringslivet håndterer biologisk mangfold samt sertifiserer sin produksjon
 • Ha fått forståelse for interaksjoner, konkurranse, økosystem, økosystemtjenester og naturressursforvaltning i økologisk produksjon
 • Ha fått kjennskap til viktige ytre og indre faktorer som påvirker næringenes mulighet for økologisk tilpasning av produksjon og økonomiske betraktinger rundt denne tematikk
 • Ha kjennskap til matsikkerhet, sporing og kvalitet inkludert markedsmessig betraktinger rundt dette tema.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Caseoppgaver som gjennomføres i grupper på 2-4 studenter. De ulike arbeidskrav gjennomføre sekvensielt og vil være av lik arbeidsomfang. Obligatoriske oppgaver leveres innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første «Ny og utsatt eksamen» dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt og senere enn ved første «ny og utsatt eksamen», må gjøre obligatoriske arbeidskrav på nytt

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 21:22:14