Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Ingrid Oline Uthaug
 • Ingrid Oline Uthaug
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL300 Sirkulær økonomisk analyse (Høst 2021)

Om emnet

Emnet skal gi innsikt i sirkulær økonomisk analyse. Den sirkulære økonomien representerer en noe annerledes tilnærming til økonomi og velferd.  Innsikt i denne økonomiske modellen, danner grunnlag for bærekraftig produksjon og logistikk. En lineær økonomisk modell er basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med utrangerte produkter som søppel i deponi, ved forbrenning eller ved gjenvinning av plast, metaller etc. En sirkulær økonomi fokuserer mer på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Dette betyr at forsyningskjeder griper inn i hverandre, der for eksempel utrangerte produkter kan inngå i andre verdikjeder, eller at man setter i verk tiltak for å forlenge levetiden, eller at man designer for minimal ressursbruk.  Samtidig gir tradisjonell miljø- og ressursøkonomi god innsikt når det gjelder økonomisk effektiv bruk av ressurser i et langsiktig perspektiv. Emnet skal gi en innføring i hvordan økonomisk teori, teori fra Supply Chain Management /integrerte forsyningskjeder og grunnleggende kunnskap om livssyklusanalyser kan benyttes for å oppnå en mer bærekraftig utvikling av enkeltforetak samt nettverk av foretak.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

SØK 200 Mikroøkonomi aller tilsvarende vil være en fordel

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Ha fått en innføring i samfunnsøkonomisk konsument- og produsentteori.

Ha fått kunnskap om miljø og ressursøkonomi som grunnlag for sirkulær økonomisk analyse:

 • Mekanismer for å ta hensyn til at ressurser kan bli knappe i dag eller i framtiden.
 • Hvordan bruk av varer og tjenester som virker inn på klimaet, kan påvirkes.
 • Hvordan bruk av varer og tjenester som påvirker andre i samfunnet kan reguleres.   

Ha fått kunnskap om ulike tilnærminger til sirkulær økonomisk analyse, der kunnskap om integrerte forsyningskjeder og livssyklusanalyser også vil inngå.

Ha kjennskap til sirkulær økonomi gjennom praktiske case knyttet til resirkulering, design og valg av innsatsfaktorer i produksjon, hentet fra eksempelvis matproduksjon, verftsindustri og transport.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger 3 timer hver uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Caseoppgave som gjennomføres i grupper på 2-4 studenter. Kommentar: Den obligatoriske oppgaven leveres innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, og senere enn ved første «ny og utsatt eksamen», må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 13:21:44