Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ketil Danielsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE211N Databaser (nettbasert) (Høst 2021)

Om emnet

Del 1 er om data og digital representasjon.  Programmering med SQL mot en og flere tabeller, samt relasjonsmodellen med integritetsregler. Del 2 er om modellering, først med ER-metoden, derfra til logisk design der man normaliserer og definerer de endelige tabeller. Filer og indekser som databasen lagres i.  Del 3 er om databaser i produksjon, transaksjoner og driftsoppgaver. Del 4 er om programmering av databaser i en webkontekst, lagrede program, mens Del 5 har utvalgte tema som XML og NoSQL.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper er påkrevet.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE211 – Databaser 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten vil etter endt emne ha kunnskap om hvordan en database er bygd opp teknisk sett, kunnskap og forståelse for hvordan databaser inngår i større informasjonssystem, samt oversikt over viktige faser innen utvikling av databaser, herunder kjennskap til databasens ytelseskrav og driftsrelaterte oppgaver.  Studenten skal ha ferdigheter i å planlegge enkle lagringsmodeller med ER-metoden og å anvende normaliseringsteknikker. Studenten vil videre ha ferdigheter i å implementere og å drifte av databaser med koding i SQL og tilliggende språk.  Studenten vil etter endt emne ha kompetanse i å bidra i enklere utviklingsprosjekt der datalagring inngår, samt kompetanse til å bidra i enkle driftsoppgaver.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises med ukentlige forelesninger over pensum.  Det settes også opp øvelser med tilbud om hjelp til løsningsarbeidet. Noen av øvelsene er obligatoriske og må leveres innen visse frister som arbeidskrav for å få ta eksamen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: kunngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 07:21:16