Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR540 Innføring i internasjonal rett (Høst 2018)

Om emnet

 • Folkerettens karakter og betydning som rettssystem
 • Statsbegrepet, suverenitetsprinsippet, traktatretten, diplomatisk samkvem og folkerettens virkning i nasjonal rett m.m.
 • Krigens folkerett
 • Betydningen av internasjonale organisasjoner, særlig FN, EU og EØS
 • Internasjonale menneskerettigheter og individers folkerettslige stilling

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere folkerettslige problemstillinger både mellom stater, i forhold til internasjonale organisasjoner og i forhold til internasjonale menneskerettigheter
 • finne frem til folkerettslige kilder, så som traktater, vedtak og sedvane
 • forklare innholdet i sentrale folkerettslige regler og den historiske utviklingen av reglene
 • forklare vekselvirkningen mellom internasjonal rett og internasjonal politikk

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesninger og øvinger per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Traktatsamling, utskrift av lover uten kommentarer, utskrift av traktater uten kommentarer, ordbok morsmål/norsk/engelsk

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 04:34:05