Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ole Martin Kleivenes
 • Geir Oterhals
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR102 Aktivitetslære I (Høst 2019)

Om emnet

Fokuset er på grunnleggende ferdigheter i volleyball, løping, klatring, livredning og padling. Studenten blir introdusert for et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i aktivitetene. Det legges vekt på å lære å analysere teknisk utførelse, lære bort til andre og å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses ulike nivå og forutsetninger. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i idrett og Adventure

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kunne forklare grunnprinsippene for og trening av tekniske og taktiske elementer i volleyball
 • kunne forklare grunnprinsipper for effektiv løpsteknikk og løpetrening
 • kunne forklare grunnprinsippene for padling og klatring, både når det gjelder tekniske og sikkerhetsmessige aspekter
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for livredning relatert til vannaktivitet

Ferdigheter:

 • klatreferdigheter på "Brattkortnivå"
 • grunnleggende padleferdigheter. Dette inkluderer både padletekniske aspekter som å kunne manøvrere kajakken og å ha et effektivt åretak, samt sikkerhetsrelaterete teknikker som det å kunne gjennomføre kameratredning.
 • grunnleggende ferdighet i livredning. Det vil blant annet si å kunne hente opp noen fra ca 3-5 meters dybde, ilandføring og gjenoppliving.
 • være i stand til å utføre et økonomisk løpesteg
 • beherske grunnleggende volleyballteknikk og være i stand til å forflytte seg på en hensiktsmessig måte i spillets ulike faser

 

Generell kompetanse

 • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til volleyball og løping.
 • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser.

Undervisnings- og læringsformer

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr. uke. I tillegg kommer 2 camper med 2 til 3 dagers varighet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det vil være krav om 80% engasjert deltakelse til sammen i friidrett og volleyball. En kan imidlertid være borte inntil 60% i et enkelt emne, men må da kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre slik at totalen ikke overstiger 80%. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Egenferdigheter knyttet til klatring og padling:Kunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken◾Effektiv fremoverpadling◾Bakoverpadling og stopp◾Sideveis forflytning av kajakken◾Lavt støttetak◾Styretak (bak)◾Sving (sveipetak og styretak)◾Ilandstigning◾Sikring av kajakk etter ilandstigning◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap◾Sporløs ferdsel

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 50%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for volleyball, fotball, klatring og padling.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2019 15:31:44